Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 8

Tytuł:

Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 8

Strona 1 z 17
L 121/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2009

TŁUMACZENIE

KONWENCJA o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym

PAŃSTWA STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI, ŚWIADOME potrzeby nabywania i używania wyposażenia ruchomego o znacznej wartości lub szczególnym znaczeniu gospodarczym oraz potrzeby skutecznego ułatwienia finansowania zakupu i używania takiego wyposażenia, UZNAJĄC zalety, jakie przedstawiają w tym kontekście finansowanie i najem zabezpieczone aktywami oraz pragnąc ułatwić zawieranie tego rodzaju transakcji przez poddanie ich jasnym regułom, ŚWIADOME potrzeby zapewnienia powszechnie uznawanych i chronionych zabezpieczeń dotyczących takiego wyposa­ żenia, PRAGNĄC zapewnić istotne i wzajemne korzyści gospodarcze wszystkim zainteresowanym stronom, UWAŻAJĄC, że wspomniane reguły muszą odzwierciedlać zasady leżące u podstaw zabezpieczonego aktywami finanso­ wania i najmu oraz sprzyjać autonomii stron, niezbędnej w takich transakcjach, ŚWIADOME potrzeby ustanowienia ram prawnych dla międzynarodowych zabezpieczeń na takim wyposażeniu i stworzenia w tym celu międzynarodowego systemu rejestracji dla ochrony tych zabezpieczeń, UWZGLĘDNIAJĄC cele i zasady ogłoszone w obowiązujących konwencjach dotyczących takiego wyposażenia, UZGODNIŁY następujące postanowienia: ROZDZIAŁ I ZAKRES ZASTOSOWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE


e)

„kupujący warunkowy” oznacza kupującego na podstawie umowy z zastrzeżeniem własności;

Artykuł 1 Definicje Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe terminy są używane w niniejszej Konwencji w następującym znaczeniu: g) a) „umowa” oznacza umowę o ustanowieniu zabezpieczenia rzeczowego, umowę z zastrzeżeniem własności lub umowę najmu; h) b) „cesja” oznacza umowę, na mocy której cesjonariusz otrzymuje, jako zabezpieczenie lub w innej formie, zabez­ pieczone prawa, bez przeniesienia właściwego zabezpie­ czenia międzynarodowego lub z jego przeniesieniem; f) „sprzedawca warunkowy” oznacza sprzedawcę podstawie umowy z zastrzeżeniem własności; na

„umowa sprzedaży” oznacza umowę sprzedaży, przez którą sprzedawca sprzedaje przedmiot kupującemu i która nie jest umową określoną w powyższej literze a);

„sąd” oznacza sąd powszechny, administracyjny lub polu­ bowny ustanowiony przez Umawiające się Państwo;

i)

„wierzyciel” oznacza osobę, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie (przyjmującego zabezpieczenie) na podstawie umowy o ustanowieniu zabezpieczenia, sprze­ dawcę warunkowego na podstawie umowy z zastrzeżeniem własności lub wynajmującego na podstawie umowy najmu;

c)

„prawa zabezpieczone” oznaczają wszystkie prawa do płatności lub innego świadczenia ze strony dłużnika na podstawie umowy, zabezpieczone przedmiotem lub z nim związane;

j)

d)

„wszczęcie postępowania upadłościowego” oznacza datę, z którą, zgodnie z właściwym prawem upadłościowym, postępowanie upadłościowe uznaje się za rozpoczęte;

„dłużnik” oznacza osobę ustanawiającą zabezpieczenie (ustanawiającego zabezpieczenie) na podstawie umowy o ustanowienia zabezpieczenia, kupującego warunkowego na podstawie umowy z zastrzeżeniem własności lub najemcę na podstawie umowy najmu albo osobę, której prawo rzeczowe na przedmiocie zostało obciążone poza­ umownym prawem lub zabezpieczeniem podlegającym wpisaniu do rejestru;

15.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/9

k)

„zarządca” oznacza osobę upoważnioną do zarządzania reorganizacją lub likwidacją, w tym osobę upoważnioną do tego tymczasowo i obejmuje także dłużnika będącego posiadaczem przedmiotu, jeżeli zezwala na to właściwe prawo upadłościowe; „postępowanie upadłościowe” oznacza ogłoszenie upad­ łości, likwidację lub inne zbiorowe postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym postępowania przejściowe, w których majątek i działalność dłużnika podlegają kontroli lub nadzorowi sądu w celu reorganizacji lub likwidacji; „osoby zainteresowane” oznaczają: (i) dłużnika; (ii) każdą osobę, która w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania na rzecz wierzyciela daje lub ustanawia poręczenie lub gwarancję na żądanie lub akredytywę stand-by albo inną formę zabezpieczenia kredytu; (iii) każdą osobę, której przysługują prawa na przed­ miocie lub do przedmiotu;

jednostki państwowej lub organizacji międzyrządowej lub prywatnej; t) „zgłoszenie zabezpieczenia krajowego” oznacza zgłoszenie o ustanowieniu zabezpieczenia krajowego, które zostało wpisane lub ma być wpisane do rejestru międzynarodo­ wego; „przedmiot” oznacza przedmiot należący do jednej z kategorii, do których stosuje się artykuł 2; „wcześniejsze prawo lub zabezpieczenie” oznacza prawo lub zabezpieczenie wszelkiego rodzaju na przedmiocie lub do przedmiotu, ustanowione lub powstałe przed datą wejścia w życie niniejszej Konwencji, określoną w artykule 60 ustęp 2 litera a); „świadczenia odszkodowawcze” oznaczają świadczenia pieniężne lub niepieniężne z tytułu całkowitej lub częś­ ciowej utraty lub zniszczenia przedmiotu albo jego całko­ witej lub częściowej konfiskaty, wywłaszczenia lub rekwi­ zycji; „przyszła cesja” oznacza cesję, która ma zostać dokonana w przyszłości, po wystąpieniu określonego zdarzenia, niezależnie od tego, czy jego wystąpienie jest pewne; „przyszłe zabezpieczenie międzynarodowe” oznacza zabezpieczenie, które ma zostać ustanowione lub przewi­ dziane w przyszłości na przedmiocie jako zabezpieczenie międzynarodowe, po wystąpieniu określonego zdarzenia (takiego jak na przykład uzyskanie przez dłużnika okreś­ lonego prawa na przedmiocie), niezależnie od tego, czy jego wystąpienie jest pewne; „przyszła sprzedaż” oznacza sprzedaż, która ma zostać dokonana w przyszłości, po wystąpieniu określonego zdarzenia, niezależnie od tego, czy jego wystąpienie jest pewne; „Protokół” oznacza, w odniesieniu do kategorii przed­ miotów i zabezpieczonych praw, do których stosuje się niniejszą Konwencję, Protokół dotyczący tej kategorii przedmiotów i praw powiązanych; „wpisany do rejestru” oznacza wpisany do rejestru międzynarodowego na podstawie rozdziału V; „zabezpieczenie wpisane do rejestru” oznacza zabezpie­ czenie międzynarodowe, prawo lub zabezpieczenie poza­ umowne podlegające wpisaniu do rejestru lub zabezpie­ czenie krajowe określone w zgłoszeniu zabezpieczenia krajowego, wpisane do rejestru na podstawie rozdziału V; „prawo lub zabezpieczenie pozaumowne podlegające wpisaniu do rejestru” oznacza prawo lub zabezpieczenie pozaumowne, które może być wpisane do rejestru na podstawie oświadczenia złożonego na podstawie arty­ kułu 40;

l)

u)

v) m)

w)

x)

n)

„umowa wewnętrzna” oznacza umowę należącą do jednego z rodzajów wyszczególnionych w artykule 2 ustęp 2 litery a)–c), jeżeli centrum głównych interesów wszystkich stron takiej umowy oraz właściwy przedmiot (określony w Protokole) znajdują się w tym samym Umawiającym się Państwie w momencie zawarcia umowy lub jeżeli zabezpieczenie ustanowione na mocy umowy zostało wpisane do rejestru krajowego tego Umawiającego się Państwa, a państwo to złożyło oświad­ czenie na mocy artykułu 50 ustęp 1; „zabezpieczenie międzynarodowe” oznacza zabezpie­ czenie przysługujące wierzycielowi, do którego stosuje się artykuł 2; „rejestr międzynarodowy” oznacza międzynarodowy system rejestracji ustanowiony na potrzeby niniejszej Konwencji lub Protokołu; „umowa najmu” oznacza umowę, przez którą jedna osoba (wynajmujący) przekazuje innej osobie (najemcy) prawo do posiadania lub kontrolowania przedmiotu (z opcją jego zakupu lub bez tej opcji) w zamian za czynsz lub inne wynagrodzenie pieniężne; „zabezpieczenie krajowe” oznacza zabezpieczenie przysłu­ gujące wierzycielowi na przedmiocie, ustanowione wskutek umowy wewnętrznej objętej zakresem oświad­ czenia złożonego na mocy artykułu 50 ustęp 1; „pozaumowne prawo lub zabezpieczenie” oznacza prawo lub zabezpieczenie ustanowione z mocy prawa Umawia­ jącego się Państwa, które złożyło oświadczenie na podstawie artykułu 39, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania, w tym zobowiązania wobec państwa,

y)

o)

z)

p)

aa)

q)

bb)

cc) r)

s)

dd)

L 121/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 37 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol)

 • Dz. U. L121 - 25 z 200915.5.2009

  Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

 • Dz. U. L121 - 3 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

 • Dz. U. L121 - 1 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 371/2009 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.