Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 122 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania trzech członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji 2006/505/WE powołującej Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

Data ogłoszenia:2009-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 122 POZ 45

16.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/45

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania trzech członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji 2006/505/WE powołującej Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (2009/386/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Stan­ dardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

letnią kadencję, z możliwością ponownego powołania. W celu umożliwienia odpowiedniej rotacji członków grupy, grupa może podjąć decyzję o zastąpieniu dwóch lub trzech członków grupy nowymi członkami. Grupa zadecydowała o zastąpieniu trzech członków w 2009 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Komisja powołuje niniejszym trzech członków Grupy Kontro­ lującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości, których nazwiska zamieszczono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Zgodnie z art. 3 decyzji 2006/505/WE, Komisja powo­ łuje nie więcej niż siedmiu członków Grupy Kontrolu­ jącej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości spośród niezależnych ekspertów, którzy posiadają uznaną na szczeblu Wspólnoty wiedzę fachową i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, a zwłaszcza w obszarze sprawozdawczości finansowej. Decyzją 2007/73/WE (2) w dniu 8 lutego 2007 r. Komisja powołała siedmiu członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości na trzy­

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33. (2) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 181.

L 122/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2009

ZAŁĄCZNIK WYKAZ CZŁONKÓW GRUPY Rien VAN HOEPEN Bernard RAFFOURNIER Mari PAANANEN

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 122 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 47 z 200916.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wdrażania zasad ochrony prywatności i ochrony danych w zastosowaniach wspieranych identyfikacją radiową (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3200)

 • Dz. U. L122 - 28 z 200916.5.2009

  Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L122 - 6 z 200916.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L122 - 3 z 200916.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2009 z dnia 15 maja 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2009 r.

 • Dz. U. L122 - 1 z 200916.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2009 z dnia 15 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.