Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 122 POZ 47

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wdrażania zasad ochrony prywatności i ochrony danych w zastosowaniach wspieranych identyfikacją radiową (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3200)

Data ogłoszenia:2009-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 122 POZ 47

Strona 1 z 6
16.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/47

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wdrażania zasad ochrony prywatności i ochrony danych w zastosowaniach wspieranych identyfikacją radiową (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3200) (2009/387/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

odległościach bez fizycznego lub widocznego kontaktu między czytnikiem lub urządzeniem zapisującym a identyfikatorem, w ten sposób, że dana osoba nie ma świadomości tego kontaktu. Zastosowania technologii RFID mają możliwość przetwa­ rzania danych dotyczących zidentyfikowanej lub identy­ fikowalnej osoby fizycznej, przy czym osoba fizyczna jest identyfikowana bezpośrednio lub pośrednio. Mogą również przetwarzać takie dane osobowe przechowy­ wane w identyfikatorze jak nazwisko osoby, data urodzenia, adres, dane biometryczne lub dane łączące poszczególny numer RFID produktu z danymi osobo­ wymi przechowywanymi w innym miejscu w systemie. Ponadto istnieje możliwość wykorzystywania tej techno­ logii do monitorowania osób fizycznych na podstawie posiadania przez nie jednego lub więcej produktów zawierających numer RFID produktu. Przy wdrażaniu technologii RFID należy zwrócić szcze­ gólną uwagę na prywatność i ochronę danych, gdyż rozwiązania te mogą być jednocześnie wszechobecne i praktycznie niewidoczne. W związku z tym elementy prywatności i bezpieczeństwa informacji należy włączyć do zastosowań identyfikacji radiowej przed ich powszechnym wykorzystaniem (zasada „bezpieczeństwa i poszanowania prywatności od samego początku”). Technologia RFID będzie mogła przynosić liczne korzyści gospodarcze i społeczne tylko wtedy, gdy zostaną wprowadzone skuteczne środki w celu zapew­ nienia ochrony danych osobowych, prywatności i związanych z nimi zasad etycznych, które są centralnym punktem dyskusji na temat społecznej akcep­ tacji technologii RFID. Państwa członkowskie i zainteresowane strony powinny dołożyć dalszych starań, aby, szczególnie w obecnej początkowej fazie wdrażania technologii RFID, zapewnić monitorowanie zastosowań technologii RFID i przestrzeganie praw i wolności jednostki.

Identyfikacja radiowa (RFID) stanowi nowy etap rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym obiekty wypo­ sażone w mikroelektronikę, mogącą automatycznie prze­ twarzać dane, w coraz większym stopniu będą stawały się integralną częścią życia codziennego. Stopniowo zwiększa się powszechność identyfikacji radiowej, która tym samym staje się częścią życia osób fizycznych w wielu różnych dziedzinach, takich jak: logistyka (1), opieka zdrowotna, transport publiczny, handel detaliczny, w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa produktów i szybszego wycofywania produktów z rynku, rozrywka, praca, zarządzanie opła­ tami drogowymi, zarządzanie bagażem i dokumenty podróży. Technologia RFID może stać się nowym motorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a tym samym stanowić znaczący wkład w realizację strategii lizboń­ skiej, ponieważ jest bardzo obiecująca z ekonomicznego punktu widzenia – może pociągać za sobą nowe możliwości działalności gospodarczej, obni­ żenie kosztów i wzrost wydajności, w szczególności w zakresie radzenia sobie z podrabianiem produktów, zarządzania odpadami elektronicznymi i materiałami niebezpiecznymi, a także recyklingu zużytych produktów. Technologia identyfikacji radiowej umożliwia przetwa­ rzanie danych, w tym danych osobowych, na niewielkich

(2)

(6)

(3)

(7)

(4)

(8)

(1) COM(2007) 607 wersja ostateczna.

L 122/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 122 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 45 z 200916.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania trzech członków Grupy Kontrolującej Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji 2006/505/WE powołującej Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)

 • Dz. U. L122 - 28 z 200916.5.2009

  Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L122 - 6 z 200916.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L122 - 3 z 200916.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2009 z dnia 15 maja 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 maja 2009 r.

 • Dz. U. L122 - 1 z 200916.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2009 z dnia 15 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.