Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 24

Stavros DIMAS

Członek Komisji

19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D 1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako: a) nazwy gatunków; lub b) wszystkie gatunki włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część. 2. Skrót »spp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu. 3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji. 4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam zgodnie z poziomem ich ochrony przewidzianym dyrektywą Rady 79/409/EWG (»dyrektywa ptasia«) lub dyrektywą 92/43/EWG (»dyrektywa siedliskowa«). 5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku: a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku; b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy. 6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników do konwencji CITES, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach do konwencji CITES. 7. Symbol »I« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES. 8. Symbol »(II)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji CITES. 9. Symbol »(III)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji CITES. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są włączone do załącznika III. 10. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach. 11. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umie­ szczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są do celów rozporządzenia wyszczególnione w następujący sposób: #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem: a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami); b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach; c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla. #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem: a) nasion oraz pyłków; oraz b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.


L 123/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

#3 #4

Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni. Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem: a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłków; b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach; c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; d) owoców oraz ich części i pochodnych z naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin; oraz e) oddzielnych członów oraz ich części i pochodnych naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.