Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 78

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 78

Strona 1 z 3
L 123/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustala wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej na potrzeby monitorowania połowów. Artykuł 2

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zakres zastosowania Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów rybołówstwa znajdujących się na statku lub wyładowywanych bądź przełado­ wywanych przez wspólnotowe statki rybackie i statki rybackie krajów trzecich prowadzące połowy na wodach UE. Artykuł 3 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „wspólnotowy statek rybacki” oznacza statek rybacki pływa­ jący pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; b) „ryba” oznacza każdy organizm morski podlegający limitom połowowym; c) „postać” oznacza formę obróbki, jakiej została poddana ryba na statku przed wyładunkiem, zgodnie z opisem zawartym w załączniku I. d) „postać wieloczęściowa” oznacza postać obróbki składającą się z co najmniej dwóch części pochodzących z jednej ryby; e) „całkowite dopuszczalne połowy” (TAC) oznaczają ilość ryb, która może zostać odłowiona i wyładowana co roku w ramach każdego stada; f) „kwota” oznacza część TAC przydzieloną Wspólnocie lub państwom członkowskim; g) „stan przetworzenia” oznacza sposób, w jaki ryba jest prze­ chowywana (świeża oraz świeża solona).

(1)

Wdrożenie rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokony­ wanych przez państwa członkowskie (2) ujawniło pewne różnice, które stwarzają problemy podczas stosowania i egzekwowania prawodawstwa wspólnotowego i które powinny zostać usunięte, zwłaszcza poprzez ujednoli­ cenie współczynników przeliczeniowych dla ryb świe­ żych w państwach członkowskich UE.

(2)

Należy ustalić kody postaci dla ryb przetworzonych w celu wyeliminowania niejednoznaczności w interpretowaniu zarejestrowanych danych oraz umo­ żliwienia bardziej skutecznych kontroli połowów doko­ nywanych przez państwa członkowskie.

(3)

Ujednolicone wspólnotowe współczynniki przelicze­ niowe zapewnią jednolitość w obliczaniu wykorzystania wszystkich kwot krajowych, bardziej efektywne monito­ rowanie zobowiązań dotyczących sprawozdawczości oraz ujednolicone obliczanie marginesu tolerancji.

(4)

W celu prawidłowego stosowania współczynników prze­ liczeniowych dla ryb, należy używać wyłącznie kodów 3alfa ustanowionych przez FAO dla gatunków ryb. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2807/83.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. (2) Dz.U. L 276 z 10.10.1983, s. 1.

19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/79

Artykuł 4 Zasady ogólne 1. Wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe określone w załączniku II i załączniku III stosują się do przeliczenia masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 3 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.