Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 94

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 94

Strona 1 z 5
L 123/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9) (2009/390/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności pierwsze i czwarte tiret art. 105 ust. 2, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Załączniki II, III i IV do wytycznych EBC/2007/2 podlegają zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Wejście w życie 1. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 8 maja 2009 r. 2. Artykuł 1 stosuje się od dnia 11 maja 2009 r. Artykuł 3 Adresaci i środki wykonawcze 1. Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu. 2. Krajowe banki centralne państw członkowskich, które przyjęły euro, informują EBC o środkach, za pomocą których zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej do dnia 11 maja 2009 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowa­ nego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1) regulujące dzia­ łanie systemu TARGET2, który charakteryzuje się poje­ dynczą platformą techniczną, zwaną jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP). W wytycznych EBC/2007/2 należy wprowadzić zmiany: (i) uwzględniające nową wersję SSP oraz potrzebę zdefi­ niowania nowowprowadzonego rozrachunku międzysys­ temowego; oraz (ii) w wyniku których system TARGET2 stanie się dostępny dla publicznych instytucji kredyto­ wych, które – ze względu na swój specyficzny charakter instytucjonalny w prawie wspólnotowym – podlegają kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe,

(2)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 maja 2009 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1.

19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/95

ZAŁĄCZNIK 1. W załączniku II do wytycznych EBC/2007/2 wprowadza się następujące zmiany: Zawarta w art. 1 definicja „instytucji kredytowej” otrzymuje brzmienie: „— »instytucja kredytowa« (credit institution): a) instytucję kredytową w rozumieniu [przepisy krajowe implementujące art. 4 ust. 1 lit. a) oraz, o ile ma zastosowanie, art. 2 dyrektywy bankowej], podlegającą nadzorowi właściwego organu; lub b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 101 ust. 2 Traktatu, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwy organ.”.

2. W załączniku III do wytycznych EBC/2007/2 wprowadza się następujące zmiany: Zawarta w liście definicji w załączniku III definicja „instytucji kredytowej” otrzymuje brzmienie: „— »instytucja kredytowa« (credit institution): a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 oraz art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy bankowej, w znaczeniu nadanym w krajowych przepisach implementujących, podlegającą nadzorowi właściwego organu; lub b) inną instytucję kredytową w rozumieniu art. 101 ust. 2 Traktatu, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwy organ.”.

3. W załączniku IV do wytycznych EBC/2007/2 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 dodaje się następujace definicje: „— »rozrachunek międzysystemowy«: prowadzony w czasie rzeczywistym rozrachunek instrukcji obciążeniowych, w ramach którego realizowane są płatności z banku rozrachunku systemu zewnętrznego, który stosuje proce­ durę rozrachunkową 6 do banku rozrachunku innego systemu zewnętrznego, który stosuje procedurę rozra­ chunkową 6, — »moduł (zarządzania) danymi statycznymi«: moduł SSP, w którym zbiera się i zapisuje dane statyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 94 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 3 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.