Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 21 - Strona 7

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 21 - Strona 7

Strona 7 z 7

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/27

ZAŁĄCZNIK I A. Grupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których przepisy szczególne ustanowione zostaną w dyrektywach szczególnych (1): 1) preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt; 2) środki spożywcze obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci; 3) środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii w celu redukcji masy ciała; 4) dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; 5) środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców. B. Grupy środków spożywczych przeznaczonych do szczególnych celów żywieniowych, dla których szczególne przepisy zostaną ustanowione dyrektywą szczegółową (1), w zależności od wyniku procedury opisanej w art. 6: Środki spożywcze dla osób cierpiących na zaburzenia metabolizmu węglowodanów (diabetyków).


(1) Przyjmuje się, iż po przyjęciu dyrektywy szczegółowej nie będzie ona wpływała na produkty już wprowadzone do obrotu.

L 124/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

ZAŁĄCZNIK II CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany (o których mowa w art. 16) Dyrektywa Rady 89/398/EWG (Dz.U. L 186 z 30.6.1989, s. 27) Dyrektywa 96/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 48 z 19.2.1997, s. 20) Dyrektywa 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 172 z 8.7.1999, s. 38) Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1) wyłącznie pkt 15 załącz­ nika III

CZĘŚĆ B Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania (o których mowa w art. 16)

Zezwolenie na handel produk­ tami spełniającymi wymogi tej dyrektywy Zakaz handlu produktami niespełniającymi wymogów tej dyrektywy

Dyrektywa

Termin przeniesienia

89/398/EWG 96/84/WE 1999/41/WE

— 30 września 1997 r. 8 lipca 2000 r.

16 maja 1990 r. (1) — 8 lipca 2000 r. (2)

16 maja 1991 r. (1) — 8 stycznia 2001 r. (2)

(1) Zgodnie z art. 15 dyrektywy 89/398/EWG: „1. Państwa członkowskie zmieniają swoje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w taki sposób, aby: — zezwolić na handel produktami spełniającymi wymogi niniejszej dyrektywy nie później niż od dnia 16 maja 1990 r., — zabronić handlu produktami niespełniającymi wymogów niniejszej dyrektywy z mocą od dnia 16 maja 1991 r. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. 2. Ustęp 1 nie wpływa na te przepisy prawa krajowego, które przy braku dyrektyw określonych w art. 4 stosuje się do niektórych grup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.”. (2) Zgodnie z art. 2 dyrektywy 1999/41/WE: „Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zastosowania się do niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 8 stycznia 2001 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy te stosuje się w sposób: — zapewniający handel produktami zgodnymi z niniejszą dyrektywą najpóźniej dnia 8 lipca 2000 r., — zakazujący handlu produktami niezgodnymi z niniejszą dyrektywą najpóźniej dnia 8 stycznia 2001 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia ustanawiane są przez państwa członkowskie.”.

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/29

ZAŁĄCZNIK III TABELA KORELACJI

Dyrektywa 89/398/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1 ust. 1 art. 1 ust. 2 lit. a) art. 1 ust. 2 lit. b) art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i), (ii) oraz (iii) art. 2 ust. 1 art. 2 ust. 2 art. 2 ust. 3 — art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 1a art. 4 ust. 2 art. 4a art. 4b art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 słowa wstępne art. 9 pkt 1, 2 i 3 art. 9 pkt 4 zdanie pierwsze i drugie art. 9 pkt 4 zdanie trzecie art. 9 pkt 5 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 ust. 1 i 2 art. 13 ust. 3 — art. 14 i 15 — art. 16 załącznik I załącznik II —

art. 1 ust. 1 art. 1 ust. 2 art. 1 ust. 3 art. 1 ust. 3 lit. a), b) i c) art. 2 ust. 1 art. 2 ust. 2 akapit pierwszy art. 2 ust. 2 akapit drugi i trzeci art. 2 ust. 2 akapit czwarty art. 3 art. 4 ust. 1 art. 4 ust. 2 art. 4 ust. 3 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 ust. 1 słowa wstępne art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c) art. 11 ust. 2 art. 11 ust. 3 art. 11 ust. 4 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 ust. 1 i 2 — art. 15 ust. 3 i 4 — art. 16 i 17 art. 18 załącznik I — załącznik II i III

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 21 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 75 z 200920.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 22 z 26.1.2009)

 • Dz. U. L124 - 67 z 200920.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych

 • Dz. U. L124 - 65 z 200920.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

 • Dz. U. L124 - 64 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L124 - 63 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L124 - 53 z 200920.5.2009

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 51 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 30 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

 • Dz. U. L124 - 3 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L124 - 1 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2009 z dnia 19 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.