Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2
W celu wspierania spójności społecznej państwa członkow­ skie określają w przepisach krajowych kategorie kwalifikują­ cych się budynków mieszkalnych, zgodnie z  art.  56 ust.  4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.”; 2) zdanie wprowadzające ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki na mieszkalnictwo, z  wyjątkiem efektywno­ ści energetycznej  i  wykorzystania energii odnawialnej, jako określono w  ust.  1a, są kwalifikowalne wyłącznie w  tych państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Euro­ pejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:”;


(3)

(4)

( )  Opinia z  dnia 25  lutego  2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. (3)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1. (4)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

1

L 126/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

3) dodaje się ustęp w brzmieniu: „4. W przypadku dotacji i grantów następujące koszty sta­ nowią wydatki kwalifikowalne do wsparcia z EFRR, o ile zo­ stały poniesione zgodnie z  przepisami krajowymi, w  tym zasadami rachunkowości i z zachowaniem szczególnych wa­ runków przedstawionych poniżej: (i) koszty pośrednie, zadeklarowane ryczałtowo, do wyso­ kości 20 % bezpośrednich kosztów operacji;

Opcje, o  których mowa w  ppkt  (i)–(iii), można łączyć wy­ łącznie w  przypadku, gdy każda z  nich dotyczy innej kate­ gorii kosztów kwalifikowalnych lub w  przypadku, gdy stosowane są do odrębnych projektów w  ramach tej samej operacji. Koszty, o których mowa w ppkt (i)–(iii) ustala się z wyprze­ dzeniem na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowal­ nej kalkulacji. Kwota ryczałtowa, o której mowa w ppkt (iii), nie może prze­ kraczać 50 000 EUR.”. Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 ust. 3 stosuje się ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2006 r.

(ii) koszty zryczałtowane, wyliczone na podstawie standar­ dowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalonych przez dane państwo członkowskie; (iii) kwoty ryczałtowe pokrywające w  całości lub w  części koszty operacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości  i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 6 maja 2009 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 13 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L126 - 11 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 5 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.