Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 5

Strona 1 z 4
21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/5

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 398/2009 z dnia 23  kwietnia  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


(5)

Konwencji w sprawie międzynarodowego handlu zagrożo­ nymi gatunkami dzikiej fauny i flory (CITES) (zwanej dalej „konwencją”), decyzji lub zaleceń Stałego Komitetu Kon­ wencji  i  zaleceń Sekretariatu Konwencji. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów in­ nych niż istotne rozporządzenia  (WE) nr  338/97 między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami in­ nymi niż istotne, środki te muszą być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą ustanowio­ ną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Ze względu na potrzebę skutecznego działania terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regula­ cyjnej połączonej z  kontrolą powinny zostać skrócone w odniesieniu do przyjęcia środków zmieniających załącz­ niki do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w celu zapewnie­ nia zgodności z  terminem wejścia w  życie zmian do dodatków do konwencji. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97,

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie  (WE) nr  338/97 (3) stanowi, że należy przyjąć określone środki zgodnie z  decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia­ jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). Decyzja  1999/468/WE została zmieniona decyzją  2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do przyj­ mowania środków o  zasięgu ogólnym, mających na celu zmianę elementów innych niż istotne elementy aktu pod­ stawowego przyjętego zgodnie z  procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym wykreślenie niektórych takich elementów lub dodanie do aktu nowych elementów in­ nych niż istotne. Zgodnie z  oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Ra­ dy  i  Komisji (6) dotyczącym decyzji  2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z  kontrolą mogła być stosowana do aktów, które zostały przyjęte zgodnie z pro­ cedurą określoną w art. 251 Traktatu i weszły już w życie, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiedni­ mi procedurami. W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania niektórych środków regulujących handel gatunkami dzikiej flory lub fauny, do przyjmowania nie­ których zmian do załączników do rozporządzenia  (WE) nr 338/97 i do przyjmowania dodatkowych środków ma­ jących na celu wdrożenie rezolucji Konferencji Stron

(6)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł  1 Zmiany W rozporządzeniu  (WE) nr  338/97 wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 4 otrzymuje brzmienie: a) w ust. 6 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „6. W konsultacji z  danymi krajami pochodzenia, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa art. 18 ust.  2, i  biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, Komisja może wprowadzić ogól­ ne ograniczenia lub ograniczenia odnoszące się do nie­ których krajów pochodzenia, dotyczące wprowadzania do Wspólnoty:”; b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Jeżeli w następstwie wprowadzania do Wspólno­ ty wystąpią specjalne przypadki przeładunku, przewozu lotniczego lub kolejowego, Komisja przyzna odstępstwo od przeprowadzania niezbędnych kontroli  i  przedsta­ wienia dokumentów przywozowych w  granicznym urzędzie celnym w  miejscu wprowadzenia, które są określone w  ust.  1–4, aby umożliwić dokonanie takiej kontroli i przedstawienia w innym urzędzie celnym, wy­ znaczonym zgodnie z art. 12 ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 13 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L126 - 11 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 3 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

 • Dz. U. L126 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.