Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 439/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 1

28.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 439/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tej Umowy,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z jego art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego. Tekst Umowy zostaje dołączony do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osób umocowanych do podpisania Umowy, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wspólnota oraz rząd Federacji Rosyjskiej wynegocjowały i parafowały Umowę w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego. Umowa ustanawia ścisłą współpracę między Stronami opierającą się na zasadzie równości i wzajemnych korzyści, w celu ochrony i zrównoważonego wykorzys­ tania wszystkich międzystrefowych, towarzyszących i zależnych zasobów Morza Bałtyckiego oraz zrównowa­ żonego zarządzania nimi.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 2009 r. W imieniu Rady

P. GANDALOVIČ

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 86.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 21 z 200928.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (  Dz.U. L 250 z 18.9.2008)

 • Dz. U. L129 - 13 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi

 • Dz. U. L129 - 10 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 8 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 2 z 200928.5.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.