Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 10

Strona 1 z 3
L 129/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 441/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, że jedynie produkty sektora owoców i warzyw produkowane w regionach, w których stopień zorganizowania produ­ centów w sektorze owoców i warzyw jest szczególnie niski, mogą korzystać z krajowej pomocy finansowej.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 103h i 127 w związku z art. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 53 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 (2) przewiduje, że w przypadku gdy niedawno uznane organizacje producentów nie posiadają wystarczających dla zastosowania przepisów ust. 2 tego artykułu danych historycznych dotyczących produkcji stanowiącej przedmiot obrotu, za wartość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu można uznać wartość produkcji rynkowej oraz wartość tę oblicza się jako średnią wartość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu za trzy poprzednie lata wszystkich producentów będą­ cych członkami organizacji producentów, gdy złożono wniosek o uznanie.

Artykuł 94 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 dotyczy informacji, które powinny być dołą­ czone do wniosku państwa członkowskiego o przyznanie krajowej pomocy finansowej. Należy zatem wymagać, aby państwa członkowskie, które składają taki wniosek, udowodniły, że pomoc jest przyznawana tylko w odniesieniu do produkcji pochodzącej z regionu, w którym stopień zorganizowania producentów w sektorze owoców i warzyw jest szczególnie niski, a zwłaszcza w którym organizacje producentów działa­ jące na jego terytorium działają w więcej niż jednym regionie.

(5)

(2)

Z uwagi na pewność prawną należy wyjaśnić, że średnia wartość produkcji rynkowej za trzy poprzednie lata w art. 53 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 powinna być obliczana w odniesieniu do okresów w ciągu tych trzech lat, w których producenci rzeczy­ wiście produkowali owoce i warzywa, a okresy, w których żadne owoce i warzywa nie były produko­ wane, nie powinny być brane pod uwagę.

(3)

Artykuły 93–97 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 wykonują art. 103e rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 dotyczący krajowej pomocy finansowej dla organizacji producentów w regionach, w których stopień zorganizowania producentów w sektorze owoców i warzyw jest szczególnie niski, która powinna przyczy­ niać się do poprawy stopnia zorganizowania produ­ centów we wspomnianych regionach. Krajowa pomoc finansowa powinna być bezpośrednio związana z produkcją w tych regionach. Należy zatem wyjaśnić

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1943/2003 (3) zezwolił grupom producentów na włączenie substancji pomocniczych w przetwórstwie do wartości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu. Ta zasada powinna być utrzymana w odniesieniu do grup producentów, którym udzielono wstępnego uznania na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 (4) do czasu wycofania programów pomocy z tytułu przetwór­ stwa. Właściwe jest, aby grupy producentów, o których mowa w art. 203a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mogły uwzględniać pomoc z tytułu prze­ twórstwa, otrzymaną na podstawie rozporządzeń Komisji (WE) nr 1621/1999 (5), (WE) nr 1622/1999 (6), (WE) nr 1535/2003 (7) i (WE) nr 2111/2003 (8), przy obliczaniu swojej sprzedaży.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 21 z 200928.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (  Dz.U. L 250 z 18.9.2008)

 • Dz. U. L129 - 13 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi

 • Dz. U. L129 - 8 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 2 z 200928.5.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

 • Dz. U. L129 - 1 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 439/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.