Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 13

Strona 1 z 6
28.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4,


kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny (4), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzie­ lonym Stanom Zjednoczonym Ameryki (5), rozporządze­ niu Komisji (WE) nr 979/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyn­ gentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pocho­ dzącej z Kanady (6) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1382/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustana­ wiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W ramach Światowej Organizacji Handlu Wspólnota zobowiązała się do otwarcia przywozowych kontyn­ gentów taryfowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze wieprzowiny.

(2)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach konce­ syjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu­ bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew­ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypos­ politej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zatwierdzone decyzją Rady 2006/333/WE (2), przewiduje otwarcie przydzielonego Stanom Zjednoczonym Ameryki kontyngentu taryfowego na przywóz 4 722 ton wieprzowiny.

Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się korzystne w innych gałęziach rolnictwa i w celu upro­ szczenia procedur administracyjnych od tej pory więk­ szość kontyngentów, rzadko wykorzystywanych, obję­ tych obecnie rozporządzeniem (WE) nr 806/2007 oraz rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007, powinna być administrowana zgodnie z metodą określoną w art. 144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (8).

(6)

(3)

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji na podstawie art. XXIV ust. 6 GATT, zatwierdzona decyzją Rady 2007/444/WE (3), przewiduje włączenie przydzielonego Kanadzie kontyngentu taryfowego na przywóz 4 624 ton wieprzowiny.

Ponadto dwa kontyngenty na świeże schaby i szynki bez kości, schłodzone lub zamrożone, objęte kodami CN ex 0203 19 55 i ex 0203 29 55, o numerach 09.4038 i 09.4170, oraz kontyngent na wieprzowinę pochodzącą z Kanady o numerze 09.4204, w odniesieniu do których zdobyte doświadczenie jest na razie niewielkie, powinny być nadal administrowane metodą równoczesnego anali­ zowania wniosków. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi syste­ mowi pozwoleń na przywóz (9) należy stosować do tych trzech kontyngentów, o ile przepisy niniejszego rozporzadzenia nie stanowią inaczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 21 z 200928.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (  Dz.U. L 250 z 18.9.2008)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 8 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 2 z 200928.5.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

 • Dz. U. L129 - 1 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 439/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.