Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 2

Strona 1 z 5
L 129/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

i

RZĄD FEDERACJI ROSYJSKIEJ,

zwane dalej „Stronami”,

STWIERDZAJĄC, że Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Morza Bałtyckiego i Bełtów (konwencja gdańska) z 1973 r. przestanie być stosowana w dniu 1 stycznia 2007 r.,


UZNAJĄC, że w następstwie przystąpienia Szwecji i Finlandii do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1995 r., a Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w dniu 1 maja 2004 r. elementy umów połowowych dotyczących rybołówstwa morskiego na Morzu Bałtyckim zawartych odpowiednio przez rządy Republiki Łotewskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Finlandii, Republiki Estońskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Litewskiej z rządem Federacji Rosyjskiej, są obecnie regulowane przez Wspólnotę,

UZNAJĄC konieczność zastąpienia tych umów połowowych w zakresie, w jakim dotyczą one rybołówstwa morskiego na Morzu Bałtyckim, oraz konwencji gdańskiej z 1973 r. nową umową między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej,

POTWIERDZAJĄC swoje wspólne pragnienie zapewnienia ochrony i długofalowego zrównoważonego zarządzania zaso­ bami rybnymi w Morzu Bałtyckim oraz ich zrównoważonego wykorzystania,

KIERUJĄC SIĘ postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. oraz Umowy Narodów Zjednoczonych w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi z dnia 4 grudnia 1995 r.,

KIERUJĄC SIĘ Umową o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, z dnia 24 czerwca 1994 r., zwaną dalej „UPW”, oraz wspólnym pragnieniem pogłębienia tych stosunków,

UWZGLĘDNIAJĄC Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa przyjęty przez Radę Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na konferencji FAO w 1995 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC Deklarację z Johanesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju przyjętą na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2002 r.,

UZNAJĄC, że niektóre żywe zasoby morskie Morza Bałtyckiego stanowią zasoby międzystrefowe migrujące między wyłącznymi strefami ekonomicznymi obu Stron, zasoby towarzyszące i zależne, oraz że skuteczną ochronę i zrównoważone wykorzystanie tych zasobów można zapewnić jedynie w drodze współpracy między Stronami w zakresie zarządzania połowami oraz w drodze kontroli i egzekwowania przepisów,

UZNAJĄC, że Strony zobowiązały się do opracowania opartego na ekosystemie podejścia do gospodarki rybackiej w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe oraz o przestrzeganie spoczywającego na państwie nadbrzeżnym obowiązku zapewnienia właściwych środków ochrony i zarządzania w celu zachowania żywych zasobów w wyłącznej strefie ekonomicznej zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.,

28.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/3

PRAGNĄC kontynuować współpracę w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych w sektorze rybołówstwa w celu wspólnej ochrony, zrównoważonego wykorzystania wszystkich istotnych zasobów rybołówstwa oraz zrównowa­ żonego zarządzania nimi, a także potwierdzając zamiar dalszego rozwoju przez Strony zasad zawartych w konwencji gdańskiej,

UZNAJĄC znaczenie badań naukowych do celów ochrony, zrównoważonego wykorzystania zasobów rybołówstwa i zrównoważonego zarządzania nimi, w szczególności w kontekście Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), oraz pragnąc wspierać dalszą współprace w tej dziedzinie, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Stosowane terminy Na potrzeby niniejszej Umowy: a) „wyłączna strefa ekonomiczna Stron” oznacza, odpowiednio, wyłączną strefę ekonomiczną Federacji Rosyjskiej i wyłączną strefę ekonomiczną państw członkowskich Wspólnoty Euro­ pejskiej; b) „morze terytorialne Stron” oznacza, odpowiednio, morze terytorialne Federacji Rosyjskiej i morze terytorialne państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej; c) „żywe zasoby morskie” oznaczają dostępne żywe gatunki morskie, w tym gatunki anadromiczne i katadromiczne; d) „statki rybackie Stron” oznaczają, odpowiednio, statki pływa­ jące pod banderą Federacji Rosyjskiej i statki pływające pod banderą państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, wyposażone do celów przemysłowej eksploatacji żywych zasobów morskich; e) „zrównoważona eksploatacja” oznacza taką eksploatację stada ryb, która nie stanowi zagrożenia dla jego przyszłej eksploatacji i która nie ma negatywnego wpływu na ekosys­ temy morskie; f) „zasoby międzystrefowe” oznaczają jakiekolwiek stado ryb, które regularnie migruje między obszarami wyłącznych stref ekonomicznych Stron na Morzu Bałtyckim; g) „nakład połowowy” oznacza iloczyn zdolności połowowej i działalności statku rybackiego; w przypadku grupy statków jest to suma nakładu połowowego wszystkich statków w tej grupie; h) „ostrożne podejście do gospodarki rybackiej” oznacza, że brak odpowiednich informacji naukowych nie powinien być usprawiedliwieniem dla odkładania lub niepodejmo­ wania środków zarządzania dla ochrony docelowego gatunku, gatunków towarzyszących lub zależnych oraz gatunków niedocelowych i ich środowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 129 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 21 z 200928.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (  Dz.U. L 250 z 18.9.2008)

 • Dz. U. L129 - 13 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentów taryfowych w sektorze wieprzowiny oraz administrowania nimi

 • Dz. U. L129 - 10 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2009 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 8 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2009 z dnia 27 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L129 - 1 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 439/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie współpracy w zakresie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morskich Morza Bałtyckiego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.