Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2009-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 12

Strona 12 z 14

3. 2. Łączność ziemia-powietrze spełnia wymogi bezpieczeństwa i wymogi w zakresie eksploatacji dla usług łącza danych określonych w załączniku II. 3. Łączność ziemia-powietrze opiera się na wspólnym schemacie adresowym. 4. Przesyłanie i odbiór ramek bitowych pomiędzy naziemnymi i pokładowymi systemami łączności opiera się na protokołach łączności spełniających warunki podane w części D. Część D: Warunki, o których mowa w części C 1. Protokoły łączności muszą umożliwiać łączność typu koniec-koniec. 2. Protokoły łączności muszą posiadać dowód bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z wymogami bezpieczeństwa i wymogami w zakresie eksploatacji dla usług łącza danych określonych w załączniku II. 3. Protokoły łączności muszą wspomagać dwukierunkową łączność typu punkt-punkt wykorzystującą pasma zakresu częstotliwości radiowych określone przez ICAO jako odpowiednie dla transmisji danych ziemia-powietrze uzupełnia­ jącej służby ruchu lotniczego. 4. Protokoły łączności muszą obejmować mechanizm transparentnego zarządzania mobilnym połączeniem pomiędzy stacjami naziemnymi i pokładowymi. 5. Protokoły łączności muszą być określone i zatwierdzone w odniesieniu do przepisów o zdatności do lotu i przepisów homologacyjnych w zakresie dotyczącym sprzętu radiowego statków powietrznych. 6. Systemy łączności wspomagające te protokoły nie mogą negatywnie oddziaływać na pokładowe i naziemne instalacje wspomagające VDL 2.


L 13/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2009

ZAŁĄCZNIK V Wymogi w zakresie oceny zgodności elementów, o której mowa w art. 11, lub ich przydatności do wykorzystania 1. Czynności sprawdzające wykazują zgodność lub przydatność do wykorzystania składników służących realizacji usług łącza danych, łączności typu koniec-koniec i łączności ziemia-powietrze z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia. 2. Producent zarządza czynnościami związanymi z oceną zgodności, a w szczególności: — określa odpowiednie środowisko badawcze, — sprawdza, czy plan badań opisuje elementy w środowisku badawczym, — sprawdza, czy plan badań w pełni uwzględnia obowiązujące wymogi, — zapewnia zgodność i jakość dokumentacji technicznej oraz planu badań, — planuje organizację badań, personel, instalację i konfigurację platformy badawczej, — przeprowadza inspekcje i badania zgodnie z planem badań, — przygotowuje sprawozdanie z wyników inspekcji i badań. 3. Producent zapewnia spełnienie odpowiednich wymogów niniejszego rozporządzenia przez składniki służące realizacji usług łącza danych, łączności typu koniec-koniec i łączności ziemia-powietrze w środowisku badawczym. 4. Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji zgodności lub przydatności do wykorzystania producent, na własną odpowie­ dzialność, sporządza deklarację zgodności WE lub przydatności do wykorzystania, w której określa zgodność skład­ ników i powiązanych warunków wykorzystania z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem III pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 552/2004.

17.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/17

ZAŁĄCZNIK VI Warunki, o których mowa w art. 12 1. Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi w ramach swoich struktur stosować metody sprawozda­ wczości zapewniające i wykazujące bezstronność i niezależność ocen w odniesieniu do czynności sprawdzających. 2. Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej musi zagwarantować przeprowadzenie przez członków jej perso­ nelu, zaangażowanych w proces weryfikacji, czynności sprawdzających z zachowaniem najwyższego stopnia uczci­ wości zawodowej i zastosowaniem możliwie najwyższej wiedzy fachowej; nie mogą oni podlegać jakimkolwiek naciskom ani bodźcom, w szczególności natury finansowej, które mogłyby mieć wpływ na ich osąd lub wyniki przeprowadzanych przez nich kontroli, w szczególności stwarzanym przez osoby lub grupy osób, których dotyczyć będą wyniki prowadzonych czynności sprawdzających.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 32 z 200917.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8995) (1)

 • Dz. U. L13 - 29 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 27 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L13 - 26 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 12 do dnia 13 stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 25 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1498/2007 w odniesieniu do cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L13 - 23 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 20 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (1)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 0 z 200917.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.