Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2009-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 14

Artykuł 10 Wymogi bezpieczeństwa Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby przed wszelkimi zmianami do objętych niniejszym rozporządzeniem istniejących systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub przed wprowadzeniem nowych systemów, zapewnić przepro­ wadzenie przez zainteresowane podmioty oceny bezpieczeń­ stwa, w tym identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka.

3.

Instytucje ATS:

Artykuł 11 Zgodność składników systemów lub ich przydatność do wykorzystania Przed wydaniem deklaracji WE zgodności lub przydatności do użytku, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 552/2004, producenci składników systemów określonych w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, lub ich przedstawi­ ciele mający siedzibę we Wspólnocie, oceniają zgodność tych składników lub ich przydatność do użytku zgodnie z wymogami podanymi w załączniku V.


a) opracowują i przechowują podręczniki obsługi zawierające konieczne instrukcje i informacje umożliwiające wszystkim pracownikom, których to dotyczy, stosowanie niniejszego rozporządzenia;

b) zapewniają dostępność i aktualizację podręczników, o których mowa w lit. a), a ich aktualizacja i dystrybucja podlegają odpowiedniemu zarządzaniu w zakresie jakości i konfiguracji dokumentów;

c) zapewniają metody pracy i procedury obsługi zgodne z niniejszym rozporządzeniem. Jednakże procedury certyfikacji zdatności do lotu przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008, w odniesieniu do skład­ ników pokładowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) i c) niniejszego rozporządzenia, uznaje się za dopuszczalne w zakresie oceny zgodności tych składników, jeśli obejmują one wykazanie zgodności z wymogami dotyczącymi interope­ racyjności, eksploatacyjnymi i bezpieczeństwa określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 4. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że służba odpowiedzialna za scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu:

a) opracowuje i przechowuje podręczniki obsługi zawierające konieczne instrukcje i informacje umożliwiające wszystkim pracownikom, których to dotyczy, stosowanie niniejszego rozporządzenia;

Artykuł 12 Weryfikacja systemów 1. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które wykazały, iż spełniają warunki określone w załączniku VI, prze­ prowadzają weryfikację systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i c), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku VII część A.

b) zapewnia dostępność i aktualizację podręczników, o których mowa w lit. a), a ich aktualizacja i dystrybucja podlega odpowiedniemu zarządzaniu w zakresie jakości i konfiguracji dokumentów;

c) zapewnia metody pracy i procedury obsługi zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

L 13/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2009

5. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej gwarantują znajomość przepisów niniejszego rozporządzenia wśród wszystkich pracowników, których to dotyczy, oraz właś­ ciwe przeszkolenie tych pracowników w zakresie wykonywa­ nych zadań. 6. Przewoźnicy podejmują niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią znajomość przepisów niniejszego rozporządzenia wśród swoich pracowników obsługujących urządzenia łącza danych oraz właściwe przeszkolenie tych pracowników w zakresie wykonywanych zadań, a także, w miarę możliwości, dostępność instrukcji dotyczących korzystania z urządzeń łącza danych w kabinie pilota. 7. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej znajomości wymogów określonych niniejszym rozporządzeniem wśród pracowników zaangażowa­ nych w planowanie lotu i obsługujących IFPS oraz odpowiednie przeszkolenie tych pracowników w zakresie wykonywanych zadań. 8. Państwa członkowskie zapewniają publikowanie odpo­ wiednich informacji dotyczących korzystania z usług łącza danych w krajowych publikacjach informacji lotniczej. Artykuł 14 Wyłączenia 1. Jeśli wyjątkowe okoliczności, stwierdzone na podstawie wspólnych kryteriów określonych w ust. 3, uniemożliwiają

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 32 z 200917.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8995) (1)

 • Dz. U. L13 - 29 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 27 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L13 - 26 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 12 do dnia 13 stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 25 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1498/2007 w odniesieniu do cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L13 - 23 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 20 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (1)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 0 z 200917.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.