Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2009-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 14

statkom powietrznym określonego typu spełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia, zainteresowane państwa członkow­ skie przekazują Komisji, do dnia 31 grudnia 2012 r., szczegó­ łowe informacje uzasadniające konieczność wyłączenia tego typu statków powietrznych. 2. Komisja bada wnioski o wyłączenie, o których mowa w ust. 1, i po konsultacji z zainteresowanymi stronami przyj­ muje decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 549/2004. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 1, są następujące:


a) typy statków, których produkcja dobiega końca, oraz produ­ kowane w ograniczonych ilościach; oraz b) typy statków powietrznych, dla których koszty przebudowy wymagałyby nieproporcjonalnych nakładów ze względu na ich przestarzałą konstrukcję. Artykuł 15 Wejście w życie i stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 lutego 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

17.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/11

ZAŁĄCZNIK I Przestrzeń powietrzna, o której mowa w art. 1 ust. 3 CZĘŚĆ A Przestrzeń powietrzna, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), obejmuje przestrzeń powietrzną powyżej poziomu lotu FL 285 w następujących rejonach informacji powietrznej (FIR) oraz górnych rejonach informacji powietrznej (UIR): — Amsterdam FIR, — Wien FIR, — Barcelona UIR, — Brindisi UIR, — Brussels UIR, — Canarias UIR, — France UIR, — Hannover UIR, — Lisboa UIR, — London UIR, — Madrid UIR, — Milano UIR, — Rhein UIR, — Roma UIR, — Scottish UIR, — Shannon UIR. CZĘŚĆ B Przestrzeń powietrzna, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), obejmuje przestrzeń powietrzną powyżej poziomu lotu FL 285, określoną w części A, oraz dodatkowo następujące rejony informacji powietrznej (FIR) i górne rejony informacji powietrznej (UIR): — Bratislava FIR, — Bucuresti FIR, — Budapest FIR, — Kobenhavn FIR, — Ljubljana FIR, — Nicosia FIR, — Praha FIR, — Sofia FIR, — Warszawa FIR, — Finland UIR na południe od 61°30′, — Hellas UIR, — Malta UIR, — Riga UIR, — Sweden UIR na południe od 61°30′, — Tallinn UIR, — Vilnius UIR.

L 13/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2009

ZAŁĄCZNIK II Definicja usług łącza danych, o których mowa w art. 3, 4, 5 i 7 oraz w załączniku IV 1. Definicja funkcji inicjacji łączności za pomocą łącza danych (DLIC) Usługa DLIC umożliwia wymianę koniecznych informacji w celu ustanowienia łączności za pomocą łącza danych pomiędzy naziemnymi i pokładowymi systemami łącza danych. Usługa DLIC jest dostępna, aby umożliwić: — jednoznaczne powiązanie parametrów lotu statku powietrznego z danymi planu lotu wykorzystywanymi przez organ ATS, — wymianę informacji dotyczących obsługiwanych wersji i typu aplikacji ziemia-powietrze, — oraz przekazanie informacji adresowej o podmiocie posiadającym aplikację. Wymiana informacji pomiędzy pokładowymi i naziemnymi systemami łącza danych w celu zrealizowania usługi DLIC zgodna jest z: — metodami operacyjnymi, diagramami sekwencji czasu i komunikatami dla funkcji inicjacji DLIC i kontaktu DLIC, określonych w sekcji 4.1 dokumentu Eurocae podanego w załączniku III pkt 11, — wymogami bezpieczeństwa określonymi w sekcji 4.2.2 dokumentu Eurocae podanego w załączniku III pkt 11, — wymogami eksploatacyjnymi określonymi w sekcji 4.3.2 dokumentu Eurocae podanego w załączniku III pkt 11.

2. Definicja usługi zarządzania łącznością ATC (ACM) Usługa ACM stanowi automatyczną pomoc dla załóg lotniczych i kontrolerów ruchu lotniczego w przekazywaniu łączności ATC (głosowej i danych) obejmującej: — początkowe nawiązanie CPDLC z organem ATS, — przekazanie CPDLC i głosu dotyczących lotu z jednego organu ATS do kolejnego organu ATS, lub instrukcję zmiany kanału głosowego w ramach organu ATS lub sektora, — normalne zakończenie CPDLC z organem ATS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 32 z 200917.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8995) (1)

 • Dz. U. L13 - 29 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 27 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L13 - 26 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 12 do dnia 13 stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 25 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1498/2007 w odniesieniu do cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L13 - 23 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 20 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (1)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 0 z 200917.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.