Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 32 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8995) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 32 - Strona 2

Strona 2 z 2
Nowa Umowa została podpisana i jest stosowana tymczasowo przez Wspólnotę na podstawie decyzji Rady 2008/979/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produk­ tami rolnymi (1). Ponadto Rada zmieniła odpowiednie dodatki do załącz­ nika 11 do Umowy decyzją 2009/13/WE (2) dotyczącą stanowiska Wspólnoty w odniesieniu do decyzji nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego, ustano­ wionego w ramach Umowy między Wspólnotą Euro­ pejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, dotyczącej zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11. W następstwie tych zmian w niektórych punktach kontroli granicznej w Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii konieczne będzie zaprzestanie kontroli weterynaryjnych w odniesieniu do odpowiednich przesyłek pochodzących ze Szwajcarii. Wobec powyższego zasadne jest, by pozycje dotyczące następujących punktów kontroli granicznej na granicy ze Szwajcarią w Niemczech: Konstanz Straße i Weil/Rhein; we Francji: Ferney-Voltaire (Genève), Saint-Louis Bâle (lotniczy i drogowy) oraz Saint-Julien Bardonnex; we Włoszech: Campocologno, Chiasso (drogowy i kolejowy) oraz Gran San Bernardo-Pollein; oraz w Austrii: Feldkirch-Buchs, Feldkirch-Tisis i Höchst zostały wykreślone z wykazu punktów kontroli granicznej stanowiącej załącznik do decyzji 2001/881/WE.


(8)

(5)

Wykaz jednostek zawarty w decyzji Komisji 2002/459/WE z dnia 4 czerwca 2002 r. wymieniającej jednostki systemu komputerowego Animo oraz uchyla­ jącej decyzję 2000/287/WE (3) zawiera jednostkowy numer TRACES każdego punktu kontroli granicznej we Wspólnocie. Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego wykaz ten należy odpowiednio uaktualnić, uwzględniając zmiany, które mają zostać wprowadzone do załącznika do decyzji 2001/881/WE w celu zagwarantowania identyczności informacji zawar­ tych w tych dwóch załącznikach. Należy zatem odpowiednio 2001/881/WE i 2002/459/WE. zmienić decyzje

(9)

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2001/881/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załącznik do decyzji 2002/459/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(7)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 23. (2) Dz.U. L 6 z 10.1.2009, s. 89.

(3) Dz.U. L 159 z 17.6.2002, s. 27.

L 13/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2009

ZAŁĄCZNIK I W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Niemczech skreśla się następujące pozycje: „Konstanz Straße Weil/Rhein DE 53199 DE 49199 R R HC, NHC HC, NHC U, E, O U, E, O”

2) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Francji skreśla się następujące pozycje: „Ferney-Voltaire (Genève) Saint Louis Bâle Saint Louis Bâle Saint-Julien Bardonnex FR 20199 FR 26899 FR 16899 FR 17499 A A R R HC-T(1)(2), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC HC-T(1), HC-NT, NHC U, O” O O

3) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Włoszech skreśla się następujące pozycje: „Campocologno Chiasso Chiasso Gran San Bernardo–Pollein IT 03199 IT 10599 IT 00599 IT 02099 F F R R HC, NHC HC, NHC HC, NHC” U U, O U, O

4) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Austrii skreśla się następujące pozycje: „Feldkirch–Buchs Feldkirch–Tisis Höchst AT 01399 AT 01399 AT 00699 F R R HC-NT(2), NHC-NT HC(2), NHC-NT HC, NHC-NT E U, E, O”

17.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/35

ZAŁĄCZNIK II W załączniku do decyzji 2002/459/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Niemczech skreśla się następujące pozycje: „0149199 0153199 R R WEIL AM RHEIN KONSTANZ STRASSE”;

2) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Francji skreśla się następujące pozycje: „0216899 0217499 0220199 A, R R A SAINT-LOUIS BÂLE SAINT-JULIEN BARDONNEX FERNEY – VOLTAIRE (GENEVE)”;

3) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Włoszech skreśla się następujące pozycje: „0300599 0302099 0303199 F, R R F CHIASSO GRAN SAN BERNARDO–POLLEIN CAMPOCOLOGNO”;

4) w sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej w Austrii skreśla się następujące pozycje: „1300699 1301399 R R, T HÖCHST FELDKIRCH TISIS”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 32 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 29 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 27 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L13 - 26 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 12 do dnia 13 stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 25 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1498/2007 w odniesieniu do cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L13 - 23 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 20 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (1)

 • Dz. U. L13 - 3 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 0 z 200917.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.