Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 131 POZ 57 - Strona 30

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (1)

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 131 POZ 57 - Strona 30

Strona 30 z 35

3.4.

Zagadnienia związane z kodeksem IGC 1) Transport materiału niewymienionego w świadectwie zdatności lub brakujące informacje dotyczące ładunku. 2) Brakujące urządzenia zamykające dla pomieszczeń mieszkalnych lub pomieszczeń usługowych. 3) Niegazoszczelna gródź. 4) Uszkodzone śluzy powietrzne. 5) Brakujące lub uszkodzone zawory szybko zamykające. 6) Brakujące lub uszkodzone zawory bezpieczeństwa. 7) Instalacje elektryczne nie są samoistnie bezpieczne lub są niezgodne z wymaganiami kodeksu. 8) Niedziałające wentylatory w części ładunkowej. 9) Niedziałające alarmowe wskaźniki ciśnienia na zbiornikach ładunkowych. 10) Uszkodzone urządzenie do wykrywania gazów lub urządzenie do wykrywania gazów toksycznych. 11) Transport substancji podlegających zatrzymaniu bez ważnego świadectwa inhibicyjnego.


3.5.

Zagadnienia związane z konwencją LL 66 1) Znaczne obszary zniszczenia lub skorodowania lub wżery korozyjne w poszyciu stalowym i związanych z nim usztywnieniach na pokładach i w kadłubie, wywierające wpływ na zdatność żeglugową lub zdolność zabierania ładunków lokalnych, o ile nie zostały przeprowadzone prawidłowe naprawy tymczasowe na potrzeby rejsu do portu napraw stałych.

L 131/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2009

2) Zarejestrowany przypadek niewystarczającej stabilności. 3) Brak wystarczających i solidnych informacji w zatwierdzonej formie, które pozwalałyby kapitanowi w sposób szybki i prosty zorganizować ładowanie i balastowanie statku w taki sposób, że na wszystkich etapach rejsu i w różnych warunkach zostaje zachowany bezpieczny margines stabilności oraz że nie dochodzi do żadnych niedopuszczalnych obciążeń konstrukcji statku. 4) Brak, bardzo zły stan lub uszkodzenie urządzeń zamykających, urządzeń zamykających luk i drzwi wodoszczel­ nych. 5) Przeciążenie. 6) Brak znaku zanurzenia lub znak zanurzenia niemożliwy do odczytania.

3.6.

Zagadnienia związane z konwencją MARPOL 73/78, załącznik I 1) Brak, bardzo zły stan lub nieprawidłowości działania sprzętu filtrującego wody zaolejone, systemów monito­ rowania i kontroli wyładowania ropy lub sygnalizacji przekroczenia 15 ppm zaolejenia. 2) Pozostająca objętość zbiornika resztkowego lub odstojnika błota defekosaturacyjnego niewystarczająca na zamierzony odcinek rejsu. 3) Niedostępna książka zapisów olejowych. 4) Wstawiona bez zezwolenia przegroda wyładowania. 5) Brak dokumentu sprawozdania z przeglądu lub jego niezgodność z prawidłem 13G ust. 3 lit. b) konwencji MARPOL 73/78.

3.7.

Zagadnienia związane z konwencją MARPOL 73/78, załącznik II 1) Brak podręcznika P&A. 2) Ładunek nie jest określony według kategorii. 3) Nie można uzyskać księgi rejestracji ładunku. 4) Transport substancji olejopodobnych bez dopełnienia wymogów lub bez odpowiednio poprawionego świa­ dectwa. 5) Wstawiona bez zezwolenia przegroda wyładowania.

3.8.

Zagadnienia związane z konwencją MARPOL 73/78, załącznik V 1) Brak planu gospodarowania odpadami. 2) Nie można uzyskać książki zapisów odpadów powstających na statku. 3) Załoga statku nie zna wymagań planu gospodarowania odpadami dotyczących usuwania i wyładowywania odpadów.

3.9.

Zagadnienia związane z konwencją STCW 78/95 i dyrektywą 2008/106/WE 1) Nieprzedstawienie przez marynarzy świadectwa, dowodu posiadania właściwego świadectwa, posiadania ważnego zezwolenia lub przedstawienia udokumentowanego dowodu, że do administracji państwa bandery złożono wniosek o potwierdzenie. 2) Dowód, że świadectwo zostało uzyskane w drodze oszustwa lub posiadaczem świadectwa nie jest osoba, której pierwotnie je wystawiono. 3) Niespełnienie stosownych wymagań administracji państwa bandery w odniesieniu do bezpiecznej obsady zało­ gowej. 4) Brak organizacji wachty nawigacyjnej lub maszynowej spełniającej wymagania wyznaczone dla danego statku przez administrację państwa bandery.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 131 POZ 57 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 132 z 200928.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (1)

 • Dz. U. L131 - 128 z 200928.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (1)

 • Dz. U. L131 - 114 z 200928.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/18/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiająca podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniająca dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L131 - 101 z 200928.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (1)

 • Dz. U. L131 - 47 z 200928.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (1)

 • Dz. U. L131 - 11 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (1)

 • Dz. U. L131 - 1 z 200928.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 390/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem danych biometrycznych oraz zmieniające przepisy dotyczące systemu przyjmowania i przetwarzania wniosków wizowych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.