Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 133 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o umowach dotyczących właściwości sądu

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 133 POZ 1

Strona 1 z 10
29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o umowach dotyczących właściwości sądu (2009/397/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Wspólnocie przysługuje wyłączna kompetencja we wszystkich sprawach regulowanych konwencją.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

Artykuł 30 konwencji pozwala Wspólnocie podpisać, przyjąć, zatwierdzić konwencję lub do niej przystąpić.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

W przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji uczestniczą Zjednoczone Królestwo i Irlandia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Wspólnota podejmuje wysiłki zmierzające do stworzenia wspólnej przestrzeni sądowej opartej na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który jest załączony do Traktatu o Unii Europej­ skiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(2)

Konwencja o umowach dotyczących właściwości sądu, zawarta w dniu 30 czerwca 2005 r. w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (zwana dalej „konwencją”), istotnie sprzyja autonomii stron międzynarodowych transakcji handlowych oraz większej przewidywalności rozstrzygnięć sądowych doty­ czących takich transakcji.

(8)

Należy podpisać konwencję i zatwierdzić wspólną dekla­ rację,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Konwencja wpływa na wtórne prawo wspólnotowe, które dotyczy właściwości sądu opartej na wyborze dokonanym przez strony oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych, w szczególności na przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1).

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej podpisanie Konwencji o umowach dotyczących właściwości sądu (zwanej dalej „konwencją”), zawartej w dniu 30 czerwca 2005 r. w Hadze, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie.

(1) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

Tekst konwencji jest zawarty w załączniku I do niniejszej decyzji.

L 133/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2009

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania konwencji w imieniu Wspólnoty i złożenia oświadczenia zawartego w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2009 r. W imieniu Rady

I. LANGER

Przewodniczący

29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/3

TŁUMACZENIE ZAŁĄCZNIK I KONWENCJA O UMOWACH DOTYCZĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI SĄDU Państwa Strony niniejszej Konwencji, pragnąc wspierać międzynarodowy handel i międzynarodowe inwestycje przez zacieśnienie współpracy sądowej, przekonane, że współpracę taką można zacieśnić dzięki jednolitym zasadom dotyczącym właściwości sądu oraz uzna­ wania i wykonywania zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych lub handlowych, przekonane, że taka zacieśniona współpraca wymaga w szczególności międzynarodowego systemu prawnego, który da pewność i zagwarantuje skuteczność umów dotyczących wyłącznej właściwości sądu, zawartych między stronami trans­ akcji handlowych, oraz ureguluje uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniach opartych na takich umowach, postanowiły zawrzeć niniejszą Konwencję i uzgodniły następujące postanowienia: ROZDZIAŁ I ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE Artykuł 1 Zakres stosowania 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 133 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.