Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 134 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 134 POZ 1

Strona 1 z 169
29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE RADY  (WE) NR 428/2009 z dnia 5  maja  2009  r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa  i  tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

(wersja  przekształcona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w  sprawach indywidualnych, globalnych lub krajowych generalnych zezwoleń na eksport, w sprawach zezwoleń na usługi po­ średnictwa, w sprawach tranzytu niewspólnotowych pro­ duktów podwójnego zastosowania lub w  sprawach zezwoleń na transfery produktów podwójnego zastosowa­ nia wymienionych w  załączniku  IV we Wspólnocie spo­ czywa na władzach krajowych. Przepisy krajowe i decyzje wpływające na wywóz produktów podwójnego zastoso­ wania muszą być podejmowane w ramach wspólnej poli­ tyki handlowej, w  szczególności w  oparciu o rozporządzenie Rady (EWG) nr 2603/69 z dnia 20 grud­ nia 1969 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu (2). Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów pod­ wójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu muszą być zgodne ze zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie przyjęły jako członkowie odpo­ wiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyj­ nych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Podstawowymi elementami skutecznego systemu w zakresie kontroli wywozu są wspólne wykazy produktów podwójnego zastosowania, miejsc przeznaczenia i wytycznych. Przekazywanie oprogramowania i technologii za pomocą mediów elektronicznych, faksu lub telefonu, do miejsc przeznaczenia poza Wspólnotą, powinno być także kontrolowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie powrotnego wywozu i końcowego zastosowania.

Rozporządzenie Rady  (WE) nr  1334/2000 z  dnia 22  czerwca  2000  r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów  i  technologii podwójnego zastosowania (1) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmia­ ny, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności. Produkty podwójnego zastosowania (włącznie z oprogra­ mowaniem  i  technologią) powinny podlegać skutecznej kontroli podczas wywozu ze Wspólnoty Europejskiej. Niezbędny jest efektywny, wspólny system kontroli wywo­ zu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń  i  zobowiązań państw członkowskich  i  Unii Europejskiej  (UE), w  szcze­ gólności odnośnie do nieproliferacji. Istnienie wspólnego systemu kontroli i zharmonizowanej polityki w  zakresie egzekwowania  i  monitorowania we wszystkich państwach członkowskich jest warunkiem wstępnym dla ustanowienia swobodnego przepływu pro­ duktów podwójnego zastosowania wewnątrz Wspólnoty.

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(9)

(1)  Dz.U. L 159 z 30.6.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 324 z 27.12.1969, s. 25.

L 134/2

(10)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2009

Dnia 22  września  1998  r. przedstawiciele państw człon­ kowskich i Komisja Europejska podpisali protokoły dodat­ kowe do odpowiednich porozumień w  sprawach zabezpieczeń między państwami członkowskimi, Europej­ ską Wspólnotą Energii Atomowej  i  Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, które, oprócz innych środków, zobowiązują państwa członkowskie do dostarczania infor­ macji na temat transferów określonego sprzętu i materia­ łów niejądrowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 134 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.