Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2009-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 12

Strona 1 z 2
L 135/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 451/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

pliny finansowej z wyłączeniem płatności bezpośrednich przyznanych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 247/2006 (5) i (WE) nr 1405/2006 (6), nie przekracza pułapów określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 73/2009. W celu zapewnienia dyscypliny finan­ sowej należy ustanowić przepisy szczegółowe pozwala­ jące uniknąć sytuacji, w której skutkiem nieprzestrzegania terminów płatności będzie przekroczenie przedmioto­ wych pułapów przez całkowitą kwotę wydatków z tytułu płatności bezpośrednich w danym okresie budżetowym.

(5)

Państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania terminów płatności pomocy na rzecz beneficjentów określonych w prawodawstwie wspólnotowym doty­ czącym rolnictwa. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 przekroczenie tych terminów przez agencje płatnicze skutkuje tym, że płatności nie kwalifikują się do finansowania wspólnotowego, z wyjątkiem przypadków, warunków i ograniczeń okreś­ lonych zgodnie z zasadą proporcjonalności. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (2), jeżeli wydatki dokonane po upływie terminów są równe lub mniejsze od 4 % wydatków dokonanych w terminie, nie zostaje dokonana żadna redukcja. Na posiedzeniu Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 6 października 2008 r. (3) Komisja przedstawiła deklarację dotyczącą podniesienia progu, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 883/2006, z 4 do 5 %. Należy zatem podnieść próg dla kwalifikowalnych płat­ ności dokonanych z opóźnieniem. Nowy próg powinien obowiązywać w przypadkach, w których termin płat­ ności upływa po dniu 15 października 2009 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (4), całkowita kwota netto płatności bezpośrednich, które mogą być przyznane w państwie członkowskim w odniesieniu do danego roku kalendarzowego po zastosowaniu modulacji i dobrowolnej modulacji oraz bez uszczerbku dla dyscy­

Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2008/0103 (CNS) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

Ponadto zgodnie z aktualną praktyką oraz w celu zapew­ nienia przejrzystości określone przepisy wymagają dodat­ kowego objaśnienia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2006. Zmienione przepisy powinny obowiązywać od dnia 16 października 2009 r. w przypadku uzyskanych przez państwa członkowskie dochodów i dokonanych przez nie wydatków w odniesieniu do roku budżetowego 2010 i kolejnych lat budżetowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(6)

(7)

(2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 883/2006 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wszelkie wydatki dokonane po upływie terminów płatności kwalifikują się do finansowania wspólnotowego oraz zostają zredukowane w ramach płatności miesięcz­ nych zgodnie z następującymi zasadami: a) jeżeli wydatki dokonane po upływie terminów są równe lub mniejsze od 4 % wydatków dokonanych w terminie, nie zostaje dokonana żadna redukcja;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 29 z 200930.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3868)

 • Dz. U. L135 - 28 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

 • Dz. U. L135 - 27 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka z Estonii

 • Dz. U. L135 - 25 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Hiszpanii

 • Dz. U. L135 - 23 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Irlandii

 • Dz. U. L135 - 21 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L135 - 19 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L135 - 16 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L135 - 15 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2009 z dnia 29 maja 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L135 - 3 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.