Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

Data ogłoszenia:2009-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 19

30.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji (2009/414/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

stosowania postanowień wspomnianego Protokołu określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3605/93 (2).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,


uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając uwagi Francji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Przeprowadzona w 2005 r. reforma Paktu na rzecz stabilności i wzrostu miała na celu wzmocnienie jego skuteczności i podstaw gospodarczych oraz ochronę stabilności finansów publicznych w perspektywie długo­ terminowej. W szczególności jej celem było, by na wszystkich etapach procedury nadmiernego deficytu w pełni uwzględniono kontekst gospodarczy i budżetowy. W związku z powyższym Pakt na rzecz stabilności i wzrostu zawiera wytyczne wspierające reali­ zację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej. Postanowienia art. 104 ust. 5 Traktatu nakładają na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady w przypadku uznania przez Komisję, że w państwie członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Uwzględniwszy sprawozdanie opracowane zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz wziąwszy pod uwagę opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego wydaną zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja doszła do wniosku, iż we Francji istnieje nadmierny deficyt. W związku z tym dnia 24 marca 2009 r. Komisja przed­ stawiła Radzie stosowną opinię w sprawie Francji (3). Artykuł 104 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada po doko­ naniu całościowej oceny, a przed podjęciem decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane państwo członkowskie. W przypadku Francji całościowa ocena prowadzi do następujących wniosków.

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia solidnych finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3)

Procedura nadmiernego deficytu określona w art. 104 oraz wyjaśniona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1) (które jest częścią Paktu na rzecz stabilności i wzrostu) przewi­ duje podjęcie decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu. Załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu zawiera dalsze postano­ wienia dotyczące wdrażania procedury nadmiernego deficytu. Szczegółowe zasady i definicje w zakresie

(6)

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6.

(2) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 7. (3) Wszystkie dokumenty związane z procedurą nadmiernego deficytu dotyczącą Francji dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/ pdf.cfmmode=_m2

L 135/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2009

(7)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Francji w dniu 6 lutego 2009 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. wyniósł 3,2 % PKB (1) i tym samym przekroczył wartość referencyjną ustaloną na poziomie 3 % PKB. W sprawozdaniu Komisji na mocy art. 104 ust. 3 uznano, że deficyt zbliżał się do wartości referencyjnej, tj. 3 % PKB, lecz jej przekroczenie nie ma charakteru wyjątkowego w znaczeniu postano­ wień Traktatu i Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. W szczególności stwierdzono, iż nie wynika ono ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej w 2008 r. w rozumieniu Traktatu oraz Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Francuski urząd statystyczny (INSEE) szacuje, że w 2008 r. wzrost PKB osiągnął 0,7 %, wobec 2,2 % odnotowanych w roku 2007. Prze­ kroczenie wartości referencyjnej nie może być uważane za tymczasowe. Zgodnie ze śródokresową prognozą służb Komisji ze stycznia 2009 r. przewiduje się, że w 2009 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie 5,4 % PKB, a następnie – przy założeniu niezmiennego kursu polityki – obniży się nieznacznie do 5 % w roku 2010, kiedy wpływ planu naprawy gospodarczej na budżet przestanie być odczuwalny. W związku z powyższym przewidziane w Traktacie kryterium deficytu nie jest spełnione. Zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 „istotne czynniki” mogą zostać uwzględnione w procesie

podejmowania decyzji Rady w sprawie istnienia nadmier­ nego deficytu zgodnie z art. 104 ust. 6 wtedy, gdy speł­ niony jest w pełni podwójny warunek: deficyt zbliża się do wartości referencyjnej oraz przekroczenie przez niego tej wartości ma charakter tymczasowy. W przypadku Francji ten podwójny warunek nie jest spełniony. Dlatego też istotne czynniki nie zostały uwzględnione w procesie podejmowania niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z ogólnej oceny wynika, że we Francji istnieje nadmierny deficyt. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

(8)

Przewodniczący

(1) W dniu 4 marca rząd ogłosił, że według prognoz deficyt w 2008 r. wyniósł 3,4 %. Wskazana wartość szacunkowa nie jest ostateczna.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 29 z 200930.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3868)

 • Dz. U. L135 - 28 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

 • Dz. U. L135 - 27 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka z Estonii

 • Dz. U. L135 - 25 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Hiszpanii

 • Dz. U. L135 - 23 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Irlandii

 • Dz. U. L135 - 21 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L135 - 16 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L135 - 15 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2009 z dnia 29 maja 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L135 - 12 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L135 - 3 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.