Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Irlandii

Data ogłoszenia:2009-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 23

Strona 1 z 2
30.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/23

DECYZJA RADY z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Irlandii (2009/416/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej. Postanowienia art. 104 ust. 5 Traktatu nakładają na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady w przypadku uznania przez Komisję, że w państwie członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Uwzględniwszy sprawozdanie opracowane zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz wziąwszy pod uwagę opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego wydaną zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja doszła do wniosku, iż w Irlandii istnieje nadmierny deficyt. W związku z tym dnia 24 marca 2009 r. Komisja przed­ stawiła Radzie stosowną opinię w sprawie Irlandii (3). Artykuł 104 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada po doko­ naniu całościowej oceny, a przed podjęciem decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane państwo członkowskie. W przypadku Irlandii całościowa ocena prowadzi do następujących wniosków. Zgodnie ze zaktualizowanym programem stabilności deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Irlandii wyniósł 6,3 % PKB w 2008 r. i tym samym przekroczył wartość referencyjną ustaloną na poziomie 3 % PKB. Deficyt nie zbliżał się do wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB, lecz jej przekroczenie ma charakter wyjątkowy. W szczególności stwierdzono, iż wynika ono ze znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej w rozumieniu Traktatu oraz Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Zgodnie ze śródokresową prognozą służb Komisji ze stycznia 2009 r. przewiduje się, że w 2008 r. rzeczywisty wzrost PKB w Irlandii był bardzo nega­ tywny (-2 %, czyli więcej, niż przewidywały władze Irlandii (-1,4 %) w dodatku do zaktualizowanego programu stabilności ze stycznia 2009 r.). Ponadto przekroczenie wartości referencyjnej nie może być uważane za tymczasowe. Według śródokresowej prognozy służb Komisji ze stycznia 2009 r., po uwzględ­ nieniu środków na rok bieżący w budżecie na 2009 r. (ale bez uwzględnienia 1 % PKB dodatkowego pakietu konsolidacyjnego ogłoszonego w lutym 2009 r.), deficyt powinien dojść do 11 % PKB w 2009 r. oraz, przy zało­ żeniu niezmiennego kursu polityki, osiągnie poziom 13 % PKB w 2010 r. Dlatego też przewidziane w Traktacie kryterium dotyczące deficytu nie zostało spełnione.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,

(5)

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając uwagi zgłoszone przez Irlandię,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych, jako środku służącym tworzeniu warunków do zapewnienia stabil­ ności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(7)

(3)

Procedura nadmiernego deficytu określona w art. 104 oraz wyjaśniona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspie­ szenia i wyjaśnienia wdrażania procedury nadmiernego deficytu (1) (które jest częścią Paktu na rzecz stabilności i wzrostu) przewiduje podjęcie decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu. Załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu zawiera dalsze postanowienia dotyczące wdrażania procedury nadmiernego deficytu. Szczegółowe zasady i definicje w zakresie stosowania przepisów wspomnia­ nego Protokołu określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3605/93 (2).

(8)

(4)

Przeprowadzona w 2005 r. reforma Paktu na rzecz stabilności i wzrostu miała na celu wzmocnienie jego skuteczności i podstaw gospodarczych oraz ochronę stabilności finansów publicznych w perspektywie długo­ terminowej. W szczególności jej celem było, by na wszystkich etapach procedury nadmiernego deficytu w pełni uwzględniono kontekst gospodarczy i budżetowy. W związku z powyższym Pakt na rzecz stabilności i wzrostu zawiera wytyczne wspierające reali­ zację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 29 z 200930.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3868)

 • Dz. U. L135 - 28 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

 • Dz. U. L135 - 27 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka z Estonii

 • Dz. U. L135 - 25 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Hiszpanii

 • Dz. U. L135 - 21 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L135 - 19 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L135 - 16 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L135 - 15 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2009 z dnia 29 maja 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L135 - 12 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L135 - 3 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.