Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3868)

Data ogłoszenia:2009-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 29

Strona 1 z 4
30.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/29

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3868) (2009/420/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 11 lutego 2009 r. Hiszpania poinformowała Komisję o przechwyceniu przesyłek kory i odpadów drzewnych z podatnego drewna pochodzących z Portugalii, w których stwierdzono obecność żywego węgorka sosnowca. W dniach 20 lutego 2009 r. i 3 marca 2009 r. Hiszpania poinformowała Komisję o przechwyceniu przesyłek podatnego drewna pochodzą­ cego z Portugalii, do których nie był dołączony paszport roślin, jak jest to wymagane w pkt 1 lit. a) załącznika do decyzji 2006/133/WE. W dniach 3, 6 i 18 marca 2009 r. Hiszpania poinformowała Komisję o przechwyceniu przesyłek drewnianych materiałów opakowaniowych pochodzących z Portugalii i nieoznakowanych zgodnie z międzynarodową normą dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15), jak jest to wymagane decyzją 2006/133/WE.

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE (2) Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrze­ nianiu się węgorka sosnowca.

(5)

(2)

W dniu 16 stycznia 2009 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o przechwyceniu drewnianego materiału opakowaniowego pochodzącego z Portugalii, zawierającego żywego węgorka sosnowca i nieoznakowanego zgodnie z międzynarodową normą dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15): Wytyczne do przepisów dotyczących drzewnych mate­ riałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym (dalej: „międzynarodowa norma dla środków sanitarnych FAO (ISPM nr 15)”), jak jest to wymagane decyzją 2006/133/WE.

W dniu 1 kwietnia 2009 r. Irlandia poinformowała Komisję o przechwyceniu drewnianych materiałów opakowaniowych pochodzących z Portugalii i zawierających żywego węgorka sosnowca. Ponadto w dniu 21 kwietnia 2009 r. Irlandia powiadomiła Komisję o przechwyceniu czterech przesyłek drewnia­ nych materiałów opakowaniowych pochodzących z Portugalii i nieoznakowanych zgodnie z międzynarodową normą dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15).

(6)

W dniach 24 marca i 3 kwietnia 2009 r. Litwa powia­ domiła Komisję o przechwyceniu drewnianych mate­ riałów opakowaniowych pochodzących z Portugalii i nieoznakowanych zgodnie z międzynarodową normą dla środków fitosanitarnych FAO (ISPM nr 15).

(3)

W dniu 20 lutego 2009 r. Belgia poinformowała Komisję o pięciu niespełniających wymagań przesyłkach kory i odpadów drzewnych pochodzących z Portugalii. Do przechwyconej kory dołączone były świadectwa obróbki fitosanitarnej poprzez fumigację. Tymczasem decyzja 2006/133/WE stawia wymóg, by kora poddana została obróbce cieplnej. W przypadku przechwyconej przesyłki odpadów drzewnych dodatkowo stwierdzono niespój­ ności w dołączonych dokumentach.

(7)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34.

Kontrole przeprowadzone w Portugalii przez Komisję w okresie od 2 do 11 marca 2009 r. wykazały, że prze­ mieszczanie drewna i drewnianych materiałów opakowa­ niowych nie jest w pełni kontrolowane, jak jest to wyma­ gane decyzją 2006/133/WE. W szczególności osoby przeprowadzające kontrolę wykryły przypadki nieprze­ strzegania przepisów podczas kontroli drogowych na granicy z Hiszpanią. W rezultacie nie można wykluczyć ryzyka, że węgorek sosnowiec rozprzestrzeni się na obszary poza wyznaczonymi obszarami w Portugalii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 135 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 28 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

 • Dz. U. L135 - 27 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka z Estonii

 • Dz. U. L135 - 25 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Hiszpanii

 • Dz. U. L135 - 23 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Irlandii

 • Dz. U. L135 - 21 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L135 - 19 z 200930.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L135 - 16 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L135 - 15 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2009 z dnia 29 maja 2009 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty

 • Dz. U. L135 - 12 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L135 - 3 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L135 - 1 z 200930.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2009 z dnia 29 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.