Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 136 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2009-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 136 POZ 2

Strona 1 z 35
L 136/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA

30.5.2009

między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, zwane dalej „Stronami”,

BIORĄC POD UWAGĘ, ŻE Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. Artykuł 6 Umowy ustanawia Wspólny Komitet ds. Rolnictwa, odpowiedzialny za zarządzanie Umową i jej prawidłowe funkcjonowanie, zwany dalej „Komitetem” Artykuł 11 w związku z artykułem 5 ustęp 2 przewiduje możliwość podjęcia przez Komitet decyzji o wprowadzaniu zmian do załącznika 1 i 2 i do dodatków do innych załączników do Umowy, poza załącznikiem 11. Od momentu wejścia w życie Umowy Komitet podjął decyzję o szeregu zmian dotyczących zarządzania załącznikami do Umowy i dodatkami do nich, w szczególności w celu uwzględnienia aktualizacji i dostosowań koniecznych dla przewidzianego w Umowie pogłębienia dwustronnych stosunków. Niektóre aktualizacje i dostosowania konieczne w celu uwzględnienia zmian, które zaszły w wspólnotowym prawodawstwie Wspólnoty i Szwajcarii, przekraczają uprawnienia nadane Komitetowi. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do załączników do Umowy i rozszerzenie uprawnień Komitetu w drodze wprowadzenia zmian w artykule 11, tak aby ułatwić dokonywanie dalszych aktualizacji i dostosowań w załącznikach do Umowy. Zmiany powinny również dotyczyć dostosowań wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej, w szczegól­ ności w odniesieniu do wykazu chronionych nazw win i napojów spirytusowych. Jednocześnie należy przewidzieć pogłębienie stosunków dwustronnych w odniesieniu do następujących kwestii: dokładne określenie zakresu załącznika 4 i 5, wzmocnienie współpracy w zakresie kontroli win (załącznik 7), równoważność odpowiednich systemów inspekcji produkcji ekologicznej (załącznik 9) i sporządzenie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (załącznik 6).


UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 11 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Zmiany Komitet może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmiany do załączników i dodatków do załączników do Umowy.”; 2) w artykule 1 załącznika 4 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: „2. W drodze odstępstwa od artykułu 1 Umowy niniejszy załącznik stosuje się do wszystkich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w dodatku 1, o których mowa w ustępie 1.”;

3)

w załączniku 4, artykuł 2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Strony wzajemnie uznają »paszporty roślin« wydane przez organizacje zatwierdzone przez odpowiednie organy. Regularnie aktualizowany wykaz tych organizacji można uzyskać od organów wymienionych w dodatku 3. Takie paszporty potwierdzają zgodność z ich prawodawstwem wymienionym w dodatku 2, jak przewidziano w ustępie 2, i uznaje się, że spełniają one ustanowione w tym prawodawstwie wymogi w zakresie dokumentów w odnie­ sieniu do przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w dodatku 1, jak przewidziano w artykule 1.”;

4)

dodatek 3 do załącznika 4 zastępuje się nowym dodatkiem 3 określonym w załączniku I do niniejszej umowy;

30.5.2009 5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/3

w artykule 1 załącznika 5 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

przypadkach Grupa Robocza ds. Materiału Siewnego zostaje powiadomiona o wynikach takich konsultacji.

„2a W drodze odstępstwa od artykułu 1 Umowy niniejszy załącznik stosuje się do wszystkich produktów objętych przepisami prawnymi wymienionymi w dodatku 1, o których mowa w ustępie 2.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 136 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L136 - 1 z 200930.5.2009

    Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.