Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

U. C 77 z 31.3.2009, s. 29. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (3) Methylene chloride – Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU. Badanie TNO-STB ukończone w listopadzie 1999 r.; http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain stripper containing dichloromethane, opracowanie grupy eksperckiej ETVAREAD; wersja ostateczna sprawozdania opublikowana w kwietniu 2004 r.: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact asses­ sment of potential restrictions on the marketing and use of dichlo­ romethane in paint stripper, badanie RPA ukończone w kwietniu 2007 r. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm


(7)

L 137/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

(8)

Wprowadzanie do obrotu produktów do usuwania farb zawierających DCM oraz ich stosowanie przez użytkow­ ników profesjonalnych powinno być zatem zakazane w celu ochrony ich zdrowia oraz ograniczenia liczby wypadków śmiertelnych i innych niż śmiertelne. Jednakże gdy zastąpienie DCM zostało uznane za szcze­ gólnie trudne lub niewłaściwe, państwa członkowskie powinny móc dopuszczać dalsze stosowanie DCM przez zatwierdzonych użytkowników profesjonalnych. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za przyznawanie i monitorowanie takiego odstępstwa, które powinno opierać się na obowiązkowym poddanym szczególnym wymogom szkoleniu. Jednakże pracodawcy oraz osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia powinni raczej unikać stosowania DCM, zastępując go środkiem lub procesem chemicznym, które w warunkach stosowania nie stanowią ryzyka lub stanowią mniejsze ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Liczba wypadków śmiertelnych i innych niż śmiertelne odnotowanych w ramach działalności przemysłowej wskazuje na niedostateczny poziom przestrzegania prze­ pisów dotyczących miejsca pracy mających zastosowanie do pracowników stosujących DCM. Poziom narażenia na działanie DCM pozostaje wysoki i należy zastosować dalsze środki ograniczające ryzyko wobec pracowników w obiektach przemysłowych. W celu zminimalizowania narażenia i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy, należy przyjąć środki zapobiegawcze, takie jak: skuteczna wentylacja miejsca pracy, środki służące zminimalizo­ waniu parowania DCM ze zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, środki mające na celu bezpieczne postępowanie z DCM w zbiornikach zawie­ rających produkty do usuwania farb, odpowiednie środki ochrony osobistej oraz odpowiednie informowanie i szkolenia. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi dy­ rektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (1). Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli­ żenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebez­ piecznych (2).

(12)

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prze­ pisów wspólnotowych określających minimalne wymogi ochrony pracowników, takich jak przepisy dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3) oraz opierających się na niej dyrektyw szczegó­ łowych, w szczególności dyrektywy 2004/37/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwór­ czych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (wersja ujednolicona) (4) oraz dyrektywy Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (5),

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 7 z 20093.6.2009

    Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.