Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 4

4.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony pracowników, produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % wagowego mogą być stosowane w obiektach przemysłowych, tylko jeśli spełnione są przynajmniej następujące warunki:

L 137/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

a) wystarczająca wentylacja we wszystkich obszarach interwencji, w szczególności podczas stosowania na mokro i suszenia przedmiotów, z których usuwa się farbę: miejscową wentylację wyciągową przy zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb, uzupeł­ nioną wymuszoną wentylacją w tych obszarach w celu zminimalizowania narażenia i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, z odpowiednimi dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy; b) środki mające na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, obejmujące: pokrywy zamykające zbiorniki, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na napełnienie i opróżnienie zbiorników; odpowiednie warunki napełniania i opróżniania zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, a także czyszczenie zbiorników wodą lub solanką w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalnika po jego opróżnieniu; c) środki mające na celu bezpieczne posługiwanie się dichlorometanem w zbiornikach zawie­ rających produkty do usuwania farb, obejmujące: pompy i system rur do dostarczania produktu do i ze zbiornika; a także odpowiednie warunki bezpiecznego czyszczenia zbiorników i usuwania osadu; d) środki ochrony osobistej zgodne z wymogami dyrektywy 89/686/EWG, obejmujące: odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne; a także odpowiedni izolacyjny sprzęt do ochrony dróg oddechowych, w przypadku gdy zgodność z odpowiednimi dopuszczal­ nymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy nie może być osiągnięta w inny sposób; e) odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania takich środków.


3.6.2009

5.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, do dnia 6 grudnia 2011 r. produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % wagowego zostają oznakowane widocznym, czytelnym i trwałym napisem: »Przeznaczone wyłącznie do zastosowania przemysłowego i dla użytkowników profesjonal­ nych zatwierdzonych w niektórych państwach członkowskich UE – sprawdź, gdzie stoso­ wanie jest dozwolone.«”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 7 z 20093.6.2009

    Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.