Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 11

Strona 11 z 26

IE: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawi­ cielstw. IT: Dostęp do zawodu aktuariusza jedynie dla osób fizycznych. Dopuszcza się stowarzyszenia zawodowe (bez rejestracji w formie spółki) wśród osób fizycznych. IT: Zezwolenie na otwarcie oddziałów podlega ocenie organów nadzorczych. LV: Podsektory A.1 i A.2 (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja): Na zasadach ogólnych i zgodnie z zasadą zakazu dyskry­ minacji zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe muszą przyjąć specjalną formę prawną. LV: Podsektor A.3 (pośrednictwo ubezpieczeniowe): Pośrednikiem może być jedynie osoba fizyczna (bez wymogu obywatelstwa) i może świadczyć usługi w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego posia­ dającego zezwolenie Organu Nadzoru Ubezpieczeń na Łotwie. LT: Nie jest dozwolone, aby towarzystwa ubezpieczeniowe realizo­ wały zarówno ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Wymaga się oddzielnego ustanowienia dla tych dwóch rodzajów a) i b). MT: Może podlegać testowi potrzeb ekonomicznych.


3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/21

PL: Podsektory A.. do A.3 (ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń): Dopuszczalna jest jedynie forma spółki akcyjnej lub oddział po uzys­ kaniu licencji. Nie można zainwestować zagranicą więcej niż 5 % funduszy ubezpieczeniowych. Osoba prowadząca działalność doty­ czącą pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń musi posiadać licencję. Pośrednicy ubezpieczeniowi podlegają miejscowej rejestracji. PL: Podsektor A.4 (usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń. PT: Zagraniczne przedsiębiorstwa mogą prowadzić w Portugalii dzia­ łalność dotyczącą pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń jedynie przez przedsiębiorstwo utworzone zgodnie z prawem państwa członkow­ skiego Wspólnoty. PT: W celu otwarcia oddziału w Portugalii zagraniczne przedsiębior­ stwa muszą wykazać wcześniejsze doświadczenie operacyjne wyno­ szące co najmniej pięć lat. RO: Zakładanie przedsiębiorstw i agencji pośrednictwa z zagranicznym udziałem jest dozwolone tylko w partnerstwie z rumuńskimi osobami prawnymi lub fizycznymi. Przedstawiciele zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń ubezpieczycieli zagranicznych mają prawo do zawierania wyłącznie następujących rodzajów umów ubezpieczeniowych: 1) umowy ubez­ pieczeniowe i reasekuracyjne z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi lub dotyczące ich towarów; 2) umowy reasekuracyjne z rumuńskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, towarzystwami ubezpieczeniowo-reasekuracyjnymi oraz towarzystwami reasekuracyj­ nymi. Agencje pośrednictwa nie mają możliwości zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu zagranicznych towarzystw ubezpiecze­ niowych z rumuńskimi osobami prawnymi lub fizycznymi ani umów dotyczących ich towarów. SK: Większość członków zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego musi mieszkać w Republice Słowackiej. W przypadku świadczenia usług ubezpieczeniowych wymagana jest licencja. Obywatel innego państwa może otworzyć towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Słowackiej w formie spółki akcyjnej lub może prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Słowackiej na ogólnych warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach. Dzia­ łalność ubezpieczeniowa obejmuje działalność w zakresie pośred­ nictwa i reasekuracji. Pośrednictwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy stroną trzecią a owarzystwem ubezpieczeniowym może być świadczone przez osoby fizyczne lub prawne zamieszkałe w Republice Słowackiej na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego posiadającego licencję Organu Nadzoru Ubezpieczeń. Umowa pośrednictwa mająca na celu zawarcie umowy ubezpiecze­ niowej przez stronę trzecią z towarzystwem ubezpieczeniowym może być zawarta przez krajowe lub zagraniczne towarzystwo ubez­ pieczeniowe jedynie w przypadku przyznania licencji przez Organ Nadzoru Ubezpieczeń. Środki finansowe specjalnych funduszy ubezpieczeniowych licencjo­ nowanych podmiotów ubezpieczeniowych pochodzące z ubezpieczenia lub reasekuracji posiadaczy polisy mających status rezydenta lub zarejestrowaną siedzibę w Republice Słowackiej muszą zostać złożone w banku rezydującym w Republice Słowackiej i nie mogą zostać przekazane za granicę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.