Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 14

Strona 14 z 26

3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/25

IT: Brak ograniczeń dla »promotori di servizi finanziari« (handlowców finansowych). LT: Zarządzanie funduszem emerytalno-rentowym: Wymaga się obecności handlowej. MT: Podsektory B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu): Brak. Podsektor B.11 (dostarczanie i transfer informacji finansowych): Brak ogra­ niczeń, z wyjątkiem dostarczania informacji finansowych przez podmioty międzynarodowe. Podsektor B.12 (doradztwo i inne dodatkowe usługi finansowe): Brak ogra­ niczeń. PL: Podsektor B.11 (dostarczanie i transfer informacji finansowych): Wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innych autoryzowanych operatorów w przypadku transgranicznego świadczenia tych usług. Podsektor B.12 (doradztwo i inne dodatkowe usługi finansowe): Brak ogra­ niczeń. RO: Podsektor B.4 (wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych): Dozwolone tylko za pośrednictwem banku rezydenc­ kiego. SK: Obrót instrumentami pochodnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartoś­ ciowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami, usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych: Brak ograni­ czeń. SK: (i) Usługi depozytowe są ograniczone do banków krajowych i oddziałów zagranicznych banków w Republice Słowackiej. (ii) Jedynie autoryzowane banki krajowe w Republice Słowackiej oraz osoby posiadające licencję na transakcje dewizowe mogą obracać zagranicznymi aktywami walutowymi. Jedynie człon­ kowie giełdy mogą dokonywać transakcji na Giełdzie Bratysław­ skiej. Rezydenci mogą dokonywać transakcji w RM-System Slovakia bez ograniczeń, a nierezydenci jedynie poprzez maklerów. (iii) Jedynie autoryzowane banki krajowe i oddziały zagranicznych banków w Republice Słowackiej mogą dokonywać transgranicz­ nych płatności bezgotówkowych. (iv) Licencja na transakcje dewizowe wydana przez Narodowy Bank Słowacji wymagana jest dla: a) otwarcia zagranicznego rachunku przez słowackich rezy­ dentów niebędących bankami, z wyjątkiem osób fizycznych podczas ich pobytu za granicą; b) zagranicznych płatności kapitałowych; c) uzyskania kredytu finansowego od nierezydentów waluto­ wych; z wyjątkiem zagranicznych kredytów zatwierdzonych przez rezydentów o okresie spłaty dłuższym niż trzy lata oraz pożyczek udzielanych pomiędzy osobami fizycznymi na działalność niebiznesową.


L 137/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

(v) Wywóz i przywóz waluty słowackiej i waluty zagranicznej w gotówce ponad równowartość 150 000 SKK oraz złota w sztabach podlega obowiązkowi powiadomienia. (vi) Pozwolenie dewizowe lub licencja wydana przez organy walu­ towe wymagana jest w przypadku depozytów aktywów finanso­ wych posiadanych przez zagranicznych rezydentów. (vii) Jedynie podmioty walutowe ustanowione w Republice Słowac­ kiej mogą udzielać i uzyskiwać gwarancje i zobowiązania zgodnie z określonym limitem i rezerwami Narodowego Banku Słowacji. SI: Udział w emisjach obligacji skarbowych, zarządzaniu funduszem emerytalno-rentowym i powiązane usługi doradcze i inne usługi finansowe: Brak ograniczeń. Podsektory B.11 i B.12 (dostarczanie i transfer informacji finansowych, usługi doradcze i inne dodatkowe usługi finansowe, z wyjątkiem usług związanych z udziałem w emisjach obligacji skarbowych i z zarządzaniem funduszem emerytalno-rentowym): Brak. Wszystkie inne podsektory: Brak ograniczeń, z wyjątkiem przyjmowania kredytów (pożyczek wszelkiego rodzaju) oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań od zagranicznych instytucji kredytowych przez krajowe podmioty prawne i wyłącznych właścicieli. (Uwaga: kredyty konsumenckie zostaną uwolnione po przyjęciu nowej ustawy o wymianie walu­ towej).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.