Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 19

Strona 19 z 26

W przypadku prowadzenia zarejestrowanej działalności w charakterze dealerów papierów wartościowych, maklerów giełdo­ wych lub organizatorów rynku pozagiełdowego, przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych, wymagane jest zezwolenie przyznawane zależnie od kwalifikacji, uczciwości osoby, zarządzania i wymogów materialnych. Usługi rozliczania i rozrachunku wszelkiego rodzaju płatności są monitorowane i kontrolowane przez Czeski Bank Narodowy w celu zapewnienia ich prawidłowej i oszczędnej realizacji. DK: Instytucje finansowe mogą obracać papierami wartościowymi na Giełdzie Kopenhaskiej jedynie poprzez filie założone w Danii. FI: Przynajmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzor­ czej i przedstawicieli, dyrektor zarządzający, posiadacz prokury i osoba uprawniona do składania podpisu w imieniu instytucji kredy­ towej musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że Ministerstwo Finansów udzieli zwolnienia z tego obowiązku. Przynajmniej jeden audytor musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym. FI: Pośrednik (osoba fizyczna) w zakresie wymiany instrumentów pochodnych musi posiadać miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Możliwe jest zwolnienie z tego obowiązku na warunkach określonych przez Ministerstwo Finansów. FI: Płatności podmiotów rządowych (wydatki) są przekazywane przez Fiński System Żyra Pocztowego, który jest prowadzony przez Posti­ pankki Ltd. Ministerstwo Finansów może zwolnić z tego wymogu z uwagi na szczególny powód. FR: Oprócz francuskich instytucji kredytowych, emisje denomino­ wane we frankach francuskich mogą być prowadzone jedynie przez francuskie filie (zgodnie z francuskim prawem) niefrancuskich auto­ ryzowanych banków, w oparciu o wystarczające środki i zobowiązania w Paryżu francuskiej filii niefrancuskiego banku. Warunki te mają zastosowanie do wiodących banków prowadzących księgi. Bank niefrancuski może być, bez ograniczeń i bez wymogu prowadzenia zarejestrowanej działalności, podmiotem wspólnie prowadzącym lub współprowadzącym emisję obligacji w eurofrankach.


___________

(1) CZ: Przepisy prawne obejmujące zniesienie wymogów rynku finansowego są obecnie dyskutowane w Parlamencie.

3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/33

EL: Instytucje finansowe mogą obracać papierami wartościowymi notowanymi na Giełdzie Ateńskiej jedynie poprzez firmy giełdowe założone w Grecji. EL: W przypadku założenia i prowadzenia oddziałów pewna mini­ malna kwota waluty obcej musi być przywieziona, wymieniona na drachmy i przechowywana w Grecji, dopóki zagraniczny bank prowadzi działalność w Grecji. — W przypadku prowadzenia co najwyżej czterech oddziałów ta minimalna kwota równa jest połowie minimalnej kwoty kapitału udziałowego/akcyjnego dla instytucji kredytowej, która ma być założona w Grecji. — W przypadku prowadzenia dodatkowych oddziałów ta minimalna kwota kapitału musi być równa minimalnej kwocie kapitału udziałowego/akcyjnego dla instytucji kredytowej, która ma być założona w Grecji. HU: Zamierza się ograniczać bezpośrednie tworzenie oddziałów, gdy jest ono ograniczone w GATS, na warunkach tam określonych. HU: Własność bezpośrednia lub pośrednia lub prawo do głosowania w instytucji kredytowej pojedynczego udziałowca/akcjonariusza innego niż instytucja kredytowa, towarzystwo ubezpieczeniowe lub przedsiębiorstwo inwestycyjne nie mogą przekraczać 15 %. HU: Zarząd instytucji finansowej powinien obejmować przynajmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier i rezydentami w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wymiany walu­ towej oraz posiadających stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech od co najmniej jednego roku. HU: Długoterminowa własność państwowa będzie utrzymywana na minimalnym poziomie 25 % + 1 głos w Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.