Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 26

L 137/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

— transakcji, o których mowa poniżej, w odniesieniu do definicji zawartych w art. 11, dla każdego zainteresowa­ nego państwa członkowskiego: BG: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybach (1) i (2); CY: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.6.e) (obrót zbywalnymi papierami wartościowymi) w trybie (1); EE: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (1) i (2), B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1); LV: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych) w trybie (1); LT: A.1.a) (ubezpieczenia na życie), pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) oraz pozostała część A.3 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie aktywami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1); MT: A.1.a) (ubezpieczenia na życie) i pozostała część A.1.b) (ubezpieczenia majątkowe i osobowe inne niż morskie, lotnicze i inne transportowe) w trybie (2), B.1 i B.2 (przyjmowanie depozytów i pożyczki wszelkiego typu) w trybie (1); RO: B.1 (przyjmowanie depozytów), B.2 (pożyczki wszelkiego typu), B.4 (wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych), B.5 (gwarancje i zobowiązania) oraz B.8 (pośrednictwo na rynku pieniężnym) w trybie (1); SI: B.1 do B.10 (przyjmowanie depozytów, pożyczki wszelkiego typu, leasing finansowy, wszelkie usługi płatnicze i usługi transferu środków pieniężnych, gwarancje i zobowiązania, obrót papierami wartościowymi, udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pośrednictwo na rynku pieniężnym, zarządzanie akty­ wami oraz usługi rozliczania i rozrachunku aktywów finansowych) w trybie (1). 4. W przeciwieństwie do zagranicznych filii, oddziały założone bezpośrednio w państwie członkowskim przez meksy­ kańską instytucję finansową nie podlegają, z pewnymi wyjątkami, przepisom w zakresie ostrożności zharmonizo­ wanym na poziomie wspólnotowym. Wobec powyższego takie filie mogą korzystać z zaawansowanych udogodnień w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw i świadczenia usług transgranicznych w całej Wspólnocie. Dlatego też filie te otrzymują zezwolenie na funkcjonowanie na terytorium państwa członkowskiego na warunkach równoważ­ nych warunkom stosowanym wobec krajowych instytucji finansowych tego państwa członkowskiego oraz mogą one zostać zobowiązane do spełnienia pewnych konkretnych wymogów ze względu na ostrożność, takich jak, w przypadku usług bankowych i związanych z papierami wartościowymi, oddzielna kapitalizacja i inne wymogi związane z wypłacalnością oraz wymogi opracowywania sprawozdań i publikacji rachunków lub, w przypadku ubezpieczeń, wymóg konkretnych gwarancji i depozytów, oddzielnej kapitalizacji oraz umiejscowienia w danym państwie członkowskim aktywów stanowiących rezerwy techniczne i co najmniej jednej trzeciej marginesu wypła­ calności.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.