Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 20

Strona 20 z 26

IE: W przypadku systemów zbiorowego inwestowania tworzonych jako fundusze powiernicze i przedsiębiorstw o zmiennym kapitale (innych niż przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, UCITS) należy założyć przedsiębiorstwa powier­ nicze, depozytariuszowe i zarządzające w Irlandii lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty. W przypadku inwestycyjnych spółek komandytowych przynajmniej jeden komplementariusz musi posiadać siedzibę w Irlandii. IE: W celu zostania członkiem giełdy w Irlandii podmiot musi albo 1) uzyskać zezwolenie w Irlandii, które wymaga, aby podmiot był zare­ jestrowany lub był spółką, z zarejestrowaną siedzibą w Irlandii; albo 2) uzyskać zezwolenie w innym państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą WE dotyczącą usług inwestycyjnych. IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa w zakresie inwestycji wymaga albo 1) uzyskania zezwolenia w Irlandii, dla którego zwykle wymaga się, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką lub podmiotem jednoosobowym, w każdym przypadku posiadającym zarejestrowaną siedzibę w Irlandii (organ nadzorczy może również wydać zezwolenie oddziałom podmiotów państwa trzeciego); albo 2) uzyskania zezwolenia w innym państwie człon­ kowskim zgodnie z dyrektywą WE dotyczącą usług inwestycyjnych. IT: Publiczna oferta papierów wartościowych (zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 18 ustawy 216/74) innych niż akcje, dłużne papiery wartościowe (w tym wymienialne dłużne papiery wartościowe) może być prowadzona jedynie przez włoskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zagraniczne spółki nale­ życie umocowane, organy publiczne lub przedsiębiorstwa własności komunalnej, których kapitał nie jest niższy niż 2 miliardy ITL.


L 137/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

IT: Scentralizowane usługi w zakresie depozytów, bezpiecznego prze­ chowywania i administracji mogą być świadczone jedynie przez Bank Włoch w odniesieniu do rządowych papierów wartościowych lub przez Monte Titoli SpA w odniesieniu do akcji, papierów wartościo­ wych zaświadczających uczestnictwo kapitałowe i innych obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. IT: W przypadku systemów zbiorowego inwestowania innych niż zharmonizowane przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, UCITS, określone w dyrektywie 85/611/EWG, wymaga się, aby powiernicy/depozytariusze byli zare­ jestrowani we Włoszech lub w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej i prowadzili zarejestrowaną działalność przez oddział we Włoszech. Jedynie banki, towarzystwa ubezpiecze­ niowe, przedsiębiorstwa inwestujące w papiery wartościowe posiada­ jące zarejestrowaną siedzibę we Wspólnocie Europejskiej mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania zasobami funduszu emerytalno-rentowego. Również wymaga się, aby przedsiębiorstwa zarządzające (fundusze typu zamkniętego i fundusze nieruchomości) były zarejestrowane we Włoszech. IT: W przypadku działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej pośrednicy muszą korzystać z autoryzowanych handlowców finanso­ wych będących rezydentami na terytorium państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich. IT: Rozrachunek i rozliczanie papierów wartościowych mogą być prowadzone jedynie przez urzędowy system rozrachunkowy. Działal­ ność rozrachunkowa, w tym ostateczne rozliczanie papierów wartoś­ ciowych, może być powierzona przedsiębiorstwu autoryzowanemu przez Bank Włoch w porozumieniu z komisją Consob. IT: Przedstawicielstwa zagranicznych pośredników nie mogą prowa­ dzić działalności w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych. LV: Podsektor B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartoś­ ciowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest agentem finansowym rządu na rynku bonów skarbowych. Podsektor B.9 (zarządzanie aktywami): Państwo ma monopol na zarzą­ dzanie funduszem emerytalno-rentowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.