Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 26

CY: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń. CZ: Brak, wyjątki: Zagraniczne podmioty świadczące usługi finansowe mogą otworzyć towarzystwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Czeskiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpie­ czeniową poprzez swoje oddziały z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej na warunkach określonych w ustawie o sektorze ubezpieczeniowym. Obecność handlowa i zezwolenie wymagane jest od podmiotu świad­ czącego usługi ubezpieczeniowe: — dla świadczenia takich usług, w tym reasekuracji, oraz — dla zawarcia umowy w zakresie pośrednictwa z pośrednikiem w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy podmiotem świadczącym usługi ubezpieczeniowe i stroną trzecią. Wymaga się zezwolenia od pośrednika w przypadku działalności w zakresie pośrednictwa wykonywanej na rzecz oddziału z zarejestrowaną siedzibą w Republice Czeskiej.


L 137/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

DK: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie transportu lotni­ czego mogą być wystawiane jedynie przez firmy mającą siedzibę we Wspólnocie. DK: Żadne osoby ani przedsiębiorstwa (w tym towarzystwa ubezpie­ czeniowe) nie mogą, w celach biznesowych w Danii, pomagać w obsłudze ubezpieczeń bezpośrednich dla osób będących rezyden­ tami w Danii, duńskich statków lub mienia w Danii, oprócz towa­ rzystw ubezpieczeniowych licencjonowanych w myśl prawa duńskiego lub przez właściwe organy duńskie. DE: Polisy na obowiązkowe ubezpieczenia lotnicze mogą być wysta­ wiane jedynie przez filię mającą siedzibę we Wspólnocie lub przez oddział mający siedzibę w Niemczech. DE: Jeżeli zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe otworzy oddział w Niemczech, to może zawierać umowy ubezpieczeniowe w Niemczech w zakresie transportu międzynarodowego jedynie poprzez oddziały z siedzibą w Niemczech. FI: Jedynie ubezpieczyciele posiadający zarejestrowaną siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub posiadający oddział w Finlandii mogą oferować usługi ubezpieczeniowe określone w akapicie 3 lit. a) Porozumienia. FI: Świadczenie usług brokerów ubezpieczeniowych wymaga posia­ dania stałego miejsca prowadzenia działalności w Europejskim Obszarze Gospodarczym. FR: Ryzyka w zakresie transportu naziemnego mogą być przyjmo­ wane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie. HU: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Jedynie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą określoną w przepisach prawnych dotyczących wymiany walutowej mogą nabywać usługi. Można ubezpieczyć jedynie zdarzenia mające miejsce za granicą. IT: Brak ograniczeń dla zawodu aktuariusza. IT: Ryzyka w zakresie wywozu CIF dokonywanego przez rezydentów Włoch mogą być przyjmowane do ubezpieczenia jedynie przez firmy ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie. IT: Polisy ubezpieczeń transportowych towarów, ubezpieczeń pojazdów jako takich i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyk zlokalizowanych we Włoszech mogą być wystawiane jedynie przez towarzystwa ubezpieczeniowe mające siedzibę we Wspólnocie. To ograniczenie nie ma zastosowania do transportu międzynarodo­ wego obejmującego przywóz do Włoch. LV: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) Porozumienia. MT: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń.

3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/15

PL: Brak ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, i ubezpieczenia towarów w obrocie międzynarodowym.

retrocesji

RO: Brak ograniczeń dla pkt B.3 lit. a) i c) Porozumienia. Dla podsek­ tora A.2 (reasekuracja i retrocesja): Reasekuracja na rynku międzyna­ rodowym jest dozwolona tylko w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie może być zlokalizowane na rynku krajowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.