Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 7

Strona 7 z 26

PT: Polisy ubezpieczeń w zakresie transportu lotniczego i morskiego, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę w WE; jedynie osoby i przedsiębiorstwa mające siedzibę w WE mogą działać w charakterze pośredników w zakresie takiej działalności ubezpieczeniowej w Portugalii. SK: Obecność handlowa wymagana jest w przypadku działalności w zakresie: — ubezpieczeń na życie dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej, — ubezpieczeń majątkowych na terytorium Republiki Słowackiej, — ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodo­ wane przez działania osób fizycznych lub prawnych na teryto­ rium Republiki Słowackiej; — ubezpieczeń lotniczych i morskich, obejmujących towary, statki powietrzne, kadłuby i odpowiedzialność cywilną. SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe: Działalność ubezpie­ czeniowa prowadzona przez instytucje ubezpieczeń wzajemnych jest ograniczona do zarejestrowanych przedsiębiorstw mających siedzibę w Republice Słowenii. SI: Podsektory A.2 A.3 i A.4 (reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograni­ czeń. SE: Prowadzenie ubezpieczeń bezpośrednich jest dozwolone jedynie przez podmiot świadczący usługi ubezpieczeniowe autoryzowany w Szwecji, o ile zagraniczny usługodawca i szwedzkie towarzystwo ubezpieczeniowe należą do tej samej grupy przedsiębiorstw lub podpisały umowę o współpracy. 2) Wykorzystanie za granicą AT: Zabroniona jest działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu podmiotu zależnego niemającego siedziby we Wspólnocie lub oddziału niemającego siedziby w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji). AT: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych mogą być wysta­ wiane jedynie przez filię mającą siedzibę we Wspólnocie lub przez oddział mający siedzibę w Austrii. AT: Wyższy podatek od składek jest należny w przypadku umów ubezpieczeniowych (z wyjątkiem umów w zakresie reasekuracji i retrocesji), które są sporządzane przez filię niemającą siedziby we Wspólnocie lub przez oddział niemający siedziby w Austrii. Można przyznać zwolnienia z wyższego podatku.


L 137/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

BG: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Bułgarskie osoby fizyczne i prawne, jak również osoby zagraniczne, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii, mogą zawierać umowy ubezpieczeniowe dotyczące ich działalności w Bułgarii, tylko z usługodawcami, którzy są licencjonowani do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Bułgarii. Odszkodowania wynikające z takich umów są wypłacane w Bułgarii. Brak ograniczeń dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń. BG: Podsektory A.2, A.3 i A.4 (reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograni­ czeń. CY: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Brak ograniczeń. CZ: Brak, wyjątki: Usługi ubezpieczeniowe określone poniżej nie mogą być nabywane za granicą: — ubezpieczenia na życie dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej, — ubezpieczenia majątkowe na terytorium Republiki Czeskiej, — ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowo­ dowane przez działania osób fizycznych lub prawnych na teryto­ rium Republiki Czeskiej. DK: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń w zakresie transportu lotni­ czego mogą być wystawiane jedynie przez firmy mające siedzibę we Wspólnocie. DK: Żadne osoby ani przedsiębiorstwa (w tym towarzystwa ubezpie­ czeniowe) nie mogą, w celach biznesowych w Danii, pomagać w obsłudze ubezpieczeń bezpośrednich dla osób będących rezyden­ tami w Danii, duńskich statków lub mienia w Danii, oprócz towa­ rzystw ubezpieczeniowych licencjonowanych w myśl prawa duńskiego lub przez właściwe organy duńskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.