Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 9

Strona 9 z 26

Podmioty zagraniczne mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe tylko przez udział w bułgarskich towarzystwach ubezpieczeniowych bez ograniczeń dotyczących udziału w kapitale, jak również bezpo­ średnio przez oddział, którego siedziba jest zarejestrowana w Republice Bułgarii. Zakładanie oddziałów zagranicznych towa­ rzystw ubezpieczeniowych podlega wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przed założeniem oddziału lub agencji w Bułgarii w celu obsługi niektórych grup ubezpieczeń zagraniczny ubezpieczyciel musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w tych samych grupach ubezpieczeń w kraju pochodzenia od przy­ najmniej pięciu lat. Oddziały zagranicznych towarzystw ubezpiecze­ niowych powinny spełniać następujące wymogi: stosowane wymogi dotyczące gwarancji i depozytu, oddzielna kapitalizacja oraz lokali­ zacja na terenie Republiki Bułgarii aktywów stanowiących rezerwy techniczne.


L 137/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

Polisy ubezpieczeń transportowych obejmujących towary, ubezpie­ czeń pojazdów jako takich oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyk zlokalizowanych w Republice Bułgarii nie mogą być wystawiane bezpośrednio przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe może zawierać umowy ubezpieczeniowe tylko za pośrednictwem oddziału. Fundusze ubezpieczeniowe zgromadzone z tytułu umów ubezpiecze­ niowych, jak również kapitał własny, muszą być inwestowane w Republice Bułgarii i mogą być przeniesione za granicę tylko za zgodą udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ubezpieczyciele zagraniczni nie mogą zawierać umów międzynaro­ dowych z miejscowymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośred­ nictwem brokerów. BG: Podsektor A.2 (reasekuracja i retrocesja): Towarzystwa reasekuracyjne nie mogą świadczyć usług reasekuracji na życie równocześnie z reasekuracją majątkową i osobową. Podmioty zagraniczne mogą świadczyć usługi ubezpieczeniowe tylko przez udział w bułgarskich towarzystwach ubezpieczeniowych bez ograniczeń dotyczących udziału w kapitale. Zagraniczne towarzystwa reasekuracyjne mogą świadczyć usługi reasekuracyjne bezpośrednio przez oddział, którego siedziba jest zarejestrowana w Republice Bułgarii. Zakładanie oddziałów zagranicznych towarzystw ubezpie­ czeniowych podlega wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finan­ sowego. Fundusze reasekuracyjne zgromadzone z tytułu umów reasekuracyj­ nych, jak również kapitał własny, muszą być inwestowane w Republice Bułgarii i mogą być przeniesione za granicę tylko za zgodą udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zagraniczne towarzystwa reasekuracyjne nie mogą zawierać umów międzynarodowych z miejscowymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów. Bez ograniczeń dla usług retrocesji. BG: Podsektory A.3 i A.4 (pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń i usługi dodatkowe do ubezpieczeń): Działalność pośrednictwa mogą prowadzić tylko spółki handlowe zarejestrowane w Republice Bułgarii zgodnie z prawem spółek hand­ lowych, i po wydaniu licencji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Usługi dodatkowe z ubezpieczeniami. do ubezpieczeń muszą mieć związek

Brak ograniczeń dla usług aktuarialnych. CY: Podsektor A.1 (ubezpieczenia bezpośrednie): Żaden ubezpieczyciel nie może prowadzić działalności w Republice Cypryjskiej ani z jej terytorium, jeżeli nie uzyskał zezwolenia od Organu Nadzoru Ubezpieczeń, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarzystw ubezpieczeniowych.

3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/19

Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą prowadzić działal­ ność w Republice Cypryjskiej poprzez założenie oddziału lub agencji. Przed uzyskaniem zezwolenia na założenie oddziału lub agencji ubezpieczyciel musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w kraju pochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.