Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych w celu dostosowania załącznika I do tej dyrektywy do postępu technicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4084) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 11

Strona 1 z 3
4.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych w celu dostosowania załącznika I do tej dyrektywy do postępu technicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4084)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/425/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 2a, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) Komisji w opinii z dnia 30 listopada 2006 r. (5).

(4)

Trójpodstawione związki cynoorganiczne były wcześniej powszechnie używane w farbach przeciwporostowych na statkach. Jednakże okazało się, że takie farby stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych, gdyż powodują zaburzenia hormonalne. W związku z tym stosowanie związków cynoorganicznych, zwanych również organicz­ nymi związkami cyny, w farbach przeciwporostowych zostało ograniczone dyrektywą 76/769/EWG i rozporządzeniem (WE) nr 782/2003 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na stat­ kach (2). Ponadto trójpodstawione związki cynoorga­ niczne nie mogą już być stosowane jako produkty biobójcze na mocy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (3). Jednakże wyroby poddawane działaniu takich produktów biobójczych nadal mogą być przywożone na terytorium Wspólnoty. Dwupodstawione związki cynoorganiczne, obejmujące w szczególności związki dibutylocyny (DBT) i związki dioktylocyny (DOT), są powszechnie stosowane w wyrobach przeznaczonych dla konsumentów, gdzie pełnią rolę stabilizatora lub katalizatora. Stwierdzono, że stosowanie związków cynoorganicznych w wyrobach przeznaczonych dla konsumentów stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a szczególnie dla dzieci. Konkretne zagrożenia dla zdrowia dzieci i dorosłych, jakie stwarzają różne wyroby przeznaczone dla konsumentów, zostały przedstawione w ocenie ryzyka (4) i potwierdzone przez Komitet Naukowy ds.

Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201. Dz.U. L 115 z 9.5.2003, s. 1. Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. Badania dotyczące oceny ryzyka w zakresie stosowania przez konsu­ mentów niektórych związków cynoorganicznych. Badanie RPA zakończone we wrześniu 2005 r. http://ec.europa.eu/enterprise/ chemicals/studies_en.htm

Mimo że trójpodstawione i dwupodstawione związki cynoorganiczne mają ten sam szkodliwy wpływ na zdrowie, a mianowicie działają immunotoksycznie poprzez gruczoł grasicy i działają w sposób kumula­ tywny, siła działania związków trójpodstawionych (takich jak TBT i TPT) jest większa niż siła związków dwupod­ stawionych (DOT i DBT). Ponadto trójpodstawione związki cynoorganiczne emitowane przez wyroby prze­ znaczone dla konsumentów lub do profesjonalnych zastosowań mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko – w szczególności na organizmy wodne. Należy zatem nałożyć surowsze ograniczenia na wyroby zawierające trójpodstawione związki cynoorganiczne. Niektóre związki DBT (dichlorek dibutylocyny, CAS: 683-18-1, oraz wodoroortoboran dibutylocyny, CAS: 75113-37-0) wkrótce zostaną zaklasyfikowane w ramach dyrektywy Rady 67/548/EWG (6) jako działa­ jące szkodliwie na rozrodczość kategorii 2, a następnie wprowadzony zostanie zakaz sprzedawania konsu­ mentom tych substancji i mieszanin je zawierających (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 14 z 20094.6.2009

  Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością

 • Dz. U. L138 - 8 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania olejów do lamp oraz płynnych rozpałek do grilla (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4020) (1)

 • Dz. U. L138 - 5 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3965) (1)

 • Dz. U. L138 - 3 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L138 - 1 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.