Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością

Data ogłoszenia:2009-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 14

Strona 1 z 18
L 138/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Aby państwa członkowskie mogły stale i skutecznie pomagać Eurojustowi w realizacji jego celów, przedsta­ wiciele krajowi powinni być zobowiązani do posiadania stałego miejsca pracy w siedzibie Eurojustu. Należy określić podstawowy zakres uprawnień, które powinny przysługiwać każdemu przedstawicielowi krajo­ wemu jako właściwemu organowi krajowemu działają­ cemu zgodnie z prawem krajowym. Niektóre z tych uprawnień powinny być przyznawane przedstawicielowi krajowemu w sytuacjach nagłych, gdy nie może on odpowiednio szybko zidentyfikować właściwego organu krajowego lub nawiązać z nim kontaktu. Uznaje się, że uprawnienia te nie będą wykonywane, jeżeli możliwe będą identyfikacja właściwego organu i skontaktowanie się z nim. Niniejsza decyzja nie wpływa na to, jak państwa człon­ kowskie organizują swój wewnętrzny system sądowy ani według jakich procedur administracyjnych wyłaniają przedstawiciela krajowego czy organizują wewnętrzną działalność biur krajowych w Eurojuście. W strukturach Eurojustu należy stworzyć dyżurną komórkę koordynacyjną, po to by kontakt z Eurojustem był możliwy całą dobę i by Eurojust mógł interweniować w nagłych sytuacjach. Każde państwo członkowskie powinno odpowiadać za to, aby jego przedstawiciele byli gotowi do działania przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby właściwe organy krajowe odpowiadały bez nieuzasadnionego opóźnienia na wnioski napływające do nich zgodnie z niniejszą decyzją, nawet gdy organy te odmawiają przy­ jęcia wniosku wystosowanego przez przedstawiciela krajowego. Należy zwiększyć rolę kolegium na wypadek, gdyby dochodziło do kolizji jurysdykcji, następowały wielok­ rotne odmowy przyjęcia wniosku lub pojawiały się trud­ ności w wykonywaniu wniosków i decyzji w sprawie współpracy sądowej, w tym również w sprawie instru­ mentów służących wdrożeniu zasady wzajemnego uzna­ wania.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2 oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

(5)

uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Repu­ bliki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz Królestwa Szwecji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Eurojust został powołany do życia decyzją Rady 2002/187/WSiSW (2) jako organ Unii Europejskiej posia­ dający osobowość prawną, mający stymulować i polepszać koordynację działań i współpracę między właściwymi organami sądowymi państw członkowskich.

(8)

(2)

Jak wynika z oceny doświadczeń Eurojustu, trzeba jeszcze bardziej zwiększyć jego skuteczność operacyjną w świetle dorobku tej jednostki.

(9)

(3)

Nadszedł czas, by usprawnić działanie Eurojustu, a przedstawicielom krajowym przyznać zbliżony status.

(1) Opinia z dnia 2 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

4.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/15

(10)

W państwach członkowskich powinny powstać krajowe systemy koordynacyjne Eurojustu, które będą koordy­ nować działania krajowych korespondentów Eurojustu, krajowego korespondenta Eurojustu ds. terroryzmu, krajowego korespondenta Europejskiej Sieci Sądowej oraz maksymalnie trzech innych punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej, a także przedstawicieli sieci wspólnych zespołów śledczych, sieci ds. zbrodni wojen­ nych, biura ds. odzyskiwania mienia oraz sieci ds. korupcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 11 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych w celu dostosowania załącznika I do tej dyrektywy do postępu technicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4084) (1)

 • Dz. U. L138 - 8 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania olejów do lamp oraz płynnych rozpałek do grilla (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4020) (1)

 • Dz. U. L138 - 5 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3965) (1)

 • Dz. U. L138 - 3 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L138 - 1 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.