Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3965) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 5

Strona 1 z 2
4.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3965)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/423/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(5)

Odnotowano nowe przypadki klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń w południowej części kraju związko­ wego Nadrenia-Palatynat. W związku z tym obszar ten należy dodać do wykazu w załączniku do decyzji 2008/855/WE i powinny na nim obowiązywać środki określone w tej decyzji.

(4)

W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspól­ notowego całą część wykazu ustanowionego w załączniku do decyzji 2008/855/WE, która dotyczy Niemiec, należy zastąpić treścią załącznika do niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2008/855/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Decyzja Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (3) ustanawia niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio­ nach, wyszczególnionych w załączniku do tej decyzji. Niemcy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju tej choroby u zdziczałych świń na niektórych obszarach kraju związkowego Nadrenia-Palatynat.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (3) Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 19.

Artykuł 1 Punkt 1 części I załącznika do decyzji 2008/855/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

L 138/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2009

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

4.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/7

ZAŁĄCZNIK „1. Niemcy A. W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat: a) w powiecie Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr; b) w powiecie ziemskim Vulkaneifel: w gminie Obere Kyll miejscowości Birgel, Esch, Feusdorf i Jünkerath, w gminie Hillesheim miejscowości Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stro­ heich, Üxheim, Walsdorf i Wiesbaum, w gminie Daun miejscowość Dreis-Brück, w gminie Kelberg miejsco­ wości Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath; c) powiaty Altenkirchen i Neuwied; d) w powiecie Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wall­ merod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 i gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3; e) w powiecie ziemskim Südwestpfalz gminy Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben i Wallhalben; f) w powiecie Kaiserslautern gminy Bruchmühlbach-Miesau na południe od autostrady A6, Kaiserslautern-Süd i Landstuhl; g) miasto Kaiserslautern na południe od autostrady A6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 14 z 20094.6.2009

  Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością

 • Dz. U. L138 - 11 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych w celu dostosowania załącznika I do tej dyrektywy do postępu technicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4084) (1)

 • Dz. U. L138 - 8 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania olejów do lamp oraz płynnych rozpałek do grilla (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4020) (1)

 • Dz. U. L138 - 3 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L138 - 1 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.