Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania olejów do lamp oraz płynnych rozpałek do grilla (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4020) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 8

Strona 1 z 3
L 138/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania olejów do lamp oraz płynnych rozpałek do grilla (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4020)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/424/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 2a, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z tym konieczne jest zaostrzenie obowiązu­ jących przepisów dotyczących olejów do lamp dekoracyj­ nych oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania substancji i mieszanin sprzedawanych jako płynne rozpałki do grilla, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży. Aby w maksymalnym stopniu zapobiec przypadkowemu połknięciu substancji przez małe dzieci, należy wprowa­ dzić wymogi stosowania takich opakowań olejów do lamp i płynnych rozpałek do grilla, które będą mniej atrakcyjne dla dzieci i w mniejszym stopniu będą wzbu­ dzać ich ciekawość, a także pozwolą uniknąć błędnego rozpoznania produktu jako napój. Należy również ogra­ niczyć wielkość pojemników, aby zmniejszyć liczbę wypadków wynikających z przelewania produktów z pojemników oryginalnych do mniejszych, nieposiada­ jących odpowiedniego oznakowania, bądź zamknięć utrudniających ich otwarcie przez dzieci. We wrześniu 2002 r. przyjęto normę europejską w zakresie projektowania bezpiecznych lamp dekoracyj­ nych w celu maksymalnego ograniczenia małym dzie­ ciom możliwości dostępu do olejów stosowanych w lampach dekoracyjnych (EN 14059). Norma ta prze­ widuje domniemanie zgodności z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (4). Należy zwiększyć stopień ochrony konsu­ mentów poprzez wymóg zgodności z tą normą. Ograniczenia wprowadzania do obrotu i stosowania, ustanowione niniejszą decyzją, uwzględniają aktualny stan wiedzy w zakresie bezpieczniejszych alternatyw. Państwa członkowskie powinny regularnie informować Komisję o opracowaniu alternatywnych rozwiązań w celu ułatwienia Europejskiej Agencji Chemikaliów dokonywania przeglądów. Agencja powinna ocenić na podstawie skuteczności proponowanych środków ochrony bezpieczeństwa dzieci, czy konieczne jest przy­ jęcie dodatkowych środków i wprowadzenie zakazu stosowania płynnych rozpałek do grilla i paliw do lamp dekoracyjnych. W tym celu Agencja weźmie pod uwagę wymogi zawarte w załączniku XV do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (5). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca

(5)

Począwszy od dnia 1 lipca 2000 r., dyrektywa 76/769/EWG przewiduje ograniczenia sprzedaży konsu­ mentom barwionych olejów z dodatkiem środków zapa­ chowych, stosowanych w lampach dekoracyjnych, stano­ wiących zagrożenie przy aspiracji, oznakowanych zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia R65. Jakkolwiek dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta­ wodawczych, wykonawczych i administracyjnych odno­ szących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2) oraz dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 138 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 14 z 20094.6.2009

  Decyzja Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością

 • Dz. U. L138 - 11 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cynoorganicznych w celu dostosowania załącznika I do tej dyrektywy do postępu technicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4084) (1)

 • Dz. U. L138 - 5 z 20094.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3965) (1)

 • Dz. U. L138 - 3 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L138 - 1 z 20094.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.