Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 2
Podczas każdego posiedzenia członkowie informują o wszelkich konkretnych interesach, które można by uznać za naruszające ich niezależność w stosunku do tematów będących przedmiotem obrad. 8. Nazwiska członków powołanych jako osoby prywatne do grupy i do podgrup oraz członków znajdujących się na liście rezerwowej zostają opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej­ skich oraz w rejestrze grup ekspertów. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Artykuł 5 Działanie 1. Grupa wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewod­ niczących spośród swoich członków zwykłą większością głosów. 2. W porozumieniu z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich grupa może ustanowić podgrupy w celu zbadania szczegółowych kwestii, przy czym zakres obowiązków podgrup ustalany jest przez grupę. Podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swojego mandatu. W skład podgrupy wchodzi maksymalnie 7 członków wyłonionych spośród członków grupy lub z listy rezerwowej, o której mowa w art. 4 ust. 3. 3. W przypadku gdy jest to pomocne lub konieczne, przed­ stawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach grupy lub podgrupy ekspertów bądź obserwatorów posiadających szcze­ gólne kompetencje w zakresie danego tematu będącego przed­ miotem obrad. 4. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy lub podgrupy mają charakter poufny, wówczas nie mogą one być ujawniane. 5. Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczest­ niczyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez Komisję (1).


(1) SEC(2005) 1004.

„Grupa ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej” Niniejszym ustanowiona zostaje grupa ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej, zwana dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadanie Zadaniem grupy jest wspomaganie Komisji w następujących kwestiach: a) ocena produktów, substancji i technik mogących znaleźć zastosowanie w produkcji ekologicznej z uwzględnieniem celów i zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007; b) poprawa istniejących zasad i opracowywanie nowych zasad produkcji; c) organizacja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie produkcji ekologicznej. Artykuł 3 Konsultacje 1. Komisja może zasięgać opinii grupy we wszelkich kwes­ tiach związanych z produkcja ekologiczną. 2. Przewodniczący grupy może doradzić Komisji skonsulto­ wanie się z grupą w sprawie konkretnego zagadnienia. Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. Grupa składa się z 13 członków.

2. Członków grupy powołuje Komisja spośród specjalistów posiadających kompetencje w dziedzinach, o których mowa w art. 2 i art. 3 ust. 1 i którzy odpowiedzieli na zaproszenie do zgłaszania kandydatur. W toku procedury selekcji Komisja może również ustanowić listę rezerwową obejmującą kandy­ datów, w przypadku których powołanie na członka stałego okazało się niemożliwe, mimo że kandydat ten został uznany za spełniającego warunki powołania do grupy. 3. Lista rezerwowa może być wykorzystywana w celu powo­ łania zastępców dla członków grupy lub w celu powoływania członków podgrup. 4. Członkowie grupy i podgrup są powoływani jako osoby prywatne i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. 5. Członków grupy powołuje się na trzyletnie odnawialne kadencje, przy czym maksymalny okres pełnienia funkcji to trzy kolejne mandaty. Członkowie grupy pełnią swoje funkcje

5.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/31

7. Komisja może publikować w internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, porządek obrad, protokół z obrad, wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub doku­ menty robocze grupy. Artykuł 6 Koszty posiedzeń Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu, ponoszone przez członków i ekspertów w związku z działalnością grupy, są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesio­ nych przez ekspertów zewnętrznych. Za usługi świadczone na mocy niniejszej decyzji nie wypłaca się żadnych wynagrodzeń.

Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego danej grupie przez właściwe służby Komisji. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 35 z 20095.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L139 - 34 z 20095.6.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2009/11)

 • Dz. U. L139 - 32 z 20095.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających RIG stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4165) (1)

 • Dz. U. L139 - 26 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L139 - 25 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 4. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L139 - 24 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L139 - 22 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L139 - 21 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 19 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 15 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L139 - 6 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 16 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L139 - 3 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L139 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.