Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 1

20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Ponieważ cele planowanego środka w zakresie zwal­ czania uchylania się od VAT nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, których działanie w tym zakresie jest uzależnione od informacji zgromadzonych przez inne państwa człon­ kowskie, natomiast, ze względu na konieczne zaangażo­ wanie wszystkich państw członkowskich, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspól­ nota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocni­ czości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Aby skutecznie zwalczać uchylanie się od podatku od wartości dodanej (VAT), konieczne jest, aby państwa członkowskie gromadziły i dokonywały w jak najszyb­ szym terminie wymiany informacji dotyczących trans­ akcji wewnątrzwspólnotowych. Jeden miesiąc jest okresem najlepiej odpowiadającym tej potrzebie, biorąc pod uwagę okresy obrachunkowe i rozliczeniowe przed­ siębiorstw oraz cele dotyczące zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw. Uwzględniając zmiany odnoszące się do okresu składania deklaracji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnoto­ wych, wprowadzone dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrz­ wspólnotowymi (3), konieczne jest dokonanie zmian w odniesieniach do wspomnianego okresu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1798/2003 (4).

Ponieważ zmiany przewidziane w niniejszym rozporzą­ dzeniu są niezbędne do dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 do środków przewidzianych w dyrektywie 2008/117/WE, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym dniu, co wspom­ niana dyrektywa.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1798/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) artykuł 23 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Wartości określone w pkt 2 akapit pierwszy wyraża się w walucie państwa członkowskiego dostarczającego infor­ macje i odnoszą się one do określonych zgodnie z art. 263 dyrektywy 2006/112/WE okresów, za które poszczególni podatnicy składają informacje podsumowu­ jące.”;

(1) Opinia z dnia 4 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 22 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego. (4) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1.

L 14/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2009

2) artykuł 24 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Wartości określone w pkt 2 akapit pierwszy wyraża się w walucie państwa członkowskiego dostarczającego infor­ macje i odnoszą się one do określonych zgodnie z art. 263 dyrektywy 2006/112/WE okresów, za które poszczególni podatnicy składają informacje podsumowu­ jące.”; 3) artykuł 25 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego jest zobowiązany do przyznania dostępu do informacji na podstawie art. 23 i 24, czyni to możliwie najszybciej,

a najpóźniej w terminie jednego miesiąca od końca okresu, do którego odnoszą się dane informacje. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli informacje dodaje się do bazy danych w okolicznościach przewidzia­ nych w art. 22, dostęp do takich dodatkowych informacji przyznaje się możliwie najszybciej, a najpóźniej w miesiącu następującym po okresie, w którym informacje te zostały zgromadzone.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

R. BACHELOT-NARQUIN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 10 z 200920.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie bezpiecznego składowania rtęci metalicznej, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle chloro-alkalicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8422)

 • Dz. U. L14 - 7 z 200920.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

 • Dz. U. L14 - 5 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2009 r.

 • Dz. U. L14 - 3 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 0 z 200920.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.