Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 10

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie bezpiecznego składowania rtęci metalicznej, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle chloro-alkalicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8422)

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 10

L 14/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie bezpiecznego składowania rtęci metalicznej, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle chloro-alkalicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8422)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/39/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Komisja przyjęła strategię Wspólnoty w zakresie rtęci (1). Działanie 9 strategii przewiduje składowanie rtęci z przemysłu chloro-alkalicznego i zobowiązuje Komisję do zbadania możliwości zawarcia porozumienia z tym przemysłem. W dniu 24 czerwca 2005 r. Rada przyjęła pozytywne konkluzje w sprawie strategii i zwróciła się do Komisji o podjęcie działań mających na celu bezpieczne składo­ wanie lub unieszkodliwianie rtęci pochodzącej między innymi z przemysłu chloro-alkalicznego według harmo­ nogramu zgodnego z przewidywanym stopniowym zaprzestaniem wywozu rtęci. W dniu 14 marca 2006 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, przyjmując z zadowoleniem strategię i zwracając się do Komisji o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego składowania całej rtęci pochodzącej z przemysłu chloro-alkalicznego. W dniu 22 października 2008 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (2). Europejskie stowarzyszenie przemysłu chloro-alkalicz­ nego Euro Chlor zobowiązało się, przy wsparciu przed­

(7)

siębiorstw, które są jego członkami, do bezpiecznego składowania rtęci wycofanej z chloro-alkalicznego procesu produkcji (rtęci wycofanej z użytku). Wszystkie przedsiębiorstwa sektora chloro-alkalicznego działające we Wspólnocie mogą przyłączyć się do tego zobowią­ zania na obiektywnych i niedyskryminacyjnych warun­ kach. Komisja uznała za zadowalające przedsięwzięcia podej­ mowane przez stowarzyszenie Euro Chlor w ramach zobowiązania uzupełniającego przepisy wymienionego rozporządzenia. Zobowiązanie jest zgodne z kryteriami ustanowionymi w komunikacie Komisji w sprawie umów dotyczących ochrony środowiska naturalnego na szczeblu wspólno­ towym w ramach planu działań na rzecz uproszczenia i poprawy środowiska regulacyjnego (3),

(3)

(8)

(4)

NINIEJSZYM ZALECA:

(5)

(6)

1) Przedsiębiorstwa należące do stowarzyszenia Euro Chlor, a także inne przedsiębiorstwa sektora chloro-alkalicznego działające we Wspólnocie, które przyłączą się do dobro­ wolnej umowy Euro Chlor w sprawie bezpiecznego składo­ wania rtęci, powinny wykazać szczególną dbałość w wyborze miejsc składowania rtęci wycofanej z użytku (tj. rtęci metalicznej, która nie będzie konieczna do dalszej działalności zakładów elektrolizy rtęciowej) i zobowiązać się do posiadania umów z prowadzącymi miejsca składowania zaklasyfikowanymi i upoważnionymi do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Takie umowy powinny być zawarte w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne wymogi.

(3) COM(2002) 412 wersja ostateczna z dnia 17 lipca 2002 r.

(1) COM(2005) 20 wersja ostateczna z dnia 28 stycznia 2005 r. (2) Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 75.

20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/11

2) Przedsiębiorstwa należące do stowarzyszenia Euro Chlor powinny zobowiązać się do przestrzegania wysokich standardów w zakresie wymogów technicznych dotyczących składowania rtęci w zbiornikach, działań przygotowawczych i wypełniania, a także załadunku i rozładunku zbiorników. 3) Co roku stowarzyszenie Euro Chlor powinno przekazywać odpowiednie dane dotyczące rtęci wycofanej z użytku. Niniejsze zalecenie skierowane jest do stowarzyszenia Euro Chlor. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 7 z 200920.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

 • Dz. U. L14 - 5 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2009 r.

 • Dz. U. L14 - 3 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 1 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

 • Dz. U. L14 - 0 z 200920.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.