Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 5

20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 39/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

wowane przywożone z krajów trzecich (3) przewyższają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin i z innych państw. Należy zatem określić zakres, w jakim wnioski o wydanie pozwolenia przesłane Komisji do dnia 15 stycznia 2009 r. mogą zostać zrealizowane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006 w dniach od 2 do 8 stycznia 2009 r. i przekazane Komisji do dnia 15 stycznia 2009 r. są realizowane zgodnie z wartością procentową wnio­ skowanych ilości, określoną w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ilości, w odniesieniu do których tradycyjni importerzy i/lub nowi importerzy złożyli wnioski o pozwolenia w dniach od 2 do 8 stycznia 2009 r. na mocy art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierającego i ustalającego zarzą­ dzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonser­

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 91.

L 14/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2009

ZAŁĄCZNIK

Przydział procentowy Pochodzenie produktów Chiny Kraje trzecie, inne niż Chiny

— Importerzy tradycyjni (art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006) — Nowi importerzy (art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006)

„—”: żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.

57,547896 %

5,656152 %

100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 10 z 200920.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie bezpiecznego składowania rtęci metalicznej, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle chloro-alkalicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8422)

 • Dz. U. L14 - 7 z 200920.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

 • Dz. U. L14 - 3 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 1 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

 • Dz. U. L14 - 0 z 200920.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.