Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 1

Strona 1 z 16
5.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 443/2009 z dnia 23  kwietnia  2009  r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z  lekkich pojazdów dostawczych


(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

międzynarodowych negocjacji powinna dążyć do ce­ lu  30 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w  krajach rozwiniętych do  2020  r. (w porównaniu z  poziomem z 1990 r.) oraz że sama Unia powinna już teraz podjąć in­ dywidualne zobowiązanie do osiągnięcia co najmniej 20 % redukcji emisji gazów cieplarnianych do  2020  r. (w po­ równaniu z poziomem z 1990 r.), niezależnie od redukcji osiągniętej przez inne kraje rozwinięte. Cel ten został po­ party przez Parlament Europejski i Radę.

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustalenie norm emi­ sji dla nowych samochodów osobowych zarejestrowanych we Wspólnocie, co stanowi część zintegrowanego podej­ ścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w  sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona w  imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE (3), zobo­ wiązuje wszystkie strony do opracowania i wdrożenia kra­ jowych oraz, w  stosownych przypadkach, regionalnych programów obejmujących środki mające na celu złagodze­ nie zmian klimatu. W  związku z  tym w  styczniu  2007  r. Komisja zaproponowała, że Unia Europejska w  ramach

(2)

Ze zobowiązań tych wynika między innymi, że wszystkie państwa członkowskie będą musiały znacząco zmniejszyć emisje z samochodów osobowych. W celu osiągnięcia nie­ zbędnej znacznej redukcji emisji, na poziomie państw członkowskich i Wspólnoty powinny zostać wprowadzo­ ne polityki  i  środki we wszystkich sektorach gospodarki Wspólnoty, a nie tylko w sektorze przemysłowym i sekto­ rze energetyki. Sektor transportu drogowego znajduje się na drugim miejscu wśród sektorów emitujących najwięcej gazów cieplarnianych w Unii, a wielkość emisji pochodzą­ cych z  tego sektora wciąż rośnie. Jeżeli wpływ sektora transportu drogowego na zmianę klimatu będzie w  dal­ szym ciągu wzrastał, przyczyni się on do znaczącego ogra­ niczenia redukcji osiągniętej przez inne sektory w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu.

(4)

(1)  Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 1. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. (3)  Dz.U. L 33 z 7.2.1994, s. 11.

Ustanowienie wspólnotowych poziomów docelowych dla nowych samochodów osobowych daje producentom większe poczucie pewności przy planowaniu  i  większą elastyczność przy spełnianiu wymogów dotyczących redukcji emisji CO2 niż w  przypadku określenia odręb­ nych krajowych docelowych poziomów redukcji. Przy określaniu norm emisji należy uwzględnić skutki dla ryn­ ków i konkurencyjności producentów, bezpośrednie i po­ średnie koszty dla branży oraz korzyści wynikające z zachęcania do innowacji i zmniejszenia zużycia energii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 136 z 20095.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L140 - 114 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (1)

 • Dz. U. L140 - 88 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (1)

 • Dz. U. L140 - 63 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (1)

 • Dz. U. L140 - 16 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.