Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 114

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (1)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 114

Strona 1 z 25
L 140/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/31/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE  i  rozporządzenie  (WE) nr  1013/2006

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

w skali światowej o 50 % do 2050 r., w krajach rozwinię­ tych niezbędna będzie redukcja emisji gazów cieplarnia­ nych o  30 %, a  następnie o  60–80 % do  2050  r., oraz że redukcja ta jest technicznie wykonalna, zaś korzyści będą znacznie wyższe niż koszty, lecz aby ten cel osiągnąć, na­ leży wykorzystać wszystkie możliwości.

(4)

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podstawowym celem Ramowej konwencji Narodów Zjed­ noczonych w  sprawie zmian klimatu, która została za­ twierdzona decyzją Rady  94/69/WE z  dnia 15  grudnia  1993  r. (3), jest doprowadzenie do ustabilizo­ wania koncentracji gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej ingerencji antropogenicznej w system klimatyczny. Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowi­ ska naturalnego ustanowiony decyzją nr  1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 22  lipca  2002  r. ustanawiającą szósty wspólnotowy program działań w za­ kresie środowiska naturalnego (4) określa zmiany klimatu jako priorytetowy obszar wymagający działań. Program ten uznaje, że Wspólnota zobowiązała się do osiągnię­ cia  8 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w  la­ tach  2008–2012 w  porównaniu z  poziomami z  1990  r. oraz że w  dłuższym okresie emisje gazów cieplarnianych w  skali światowej będą musiały zostać zmniejszone w  przybliżeniu o  70 % w  porównaniu z  poziomami z 1990 r. W komunikacie Komisji z  dnia 10  stycznia  2007  r. zaty­ tułowanym „Ograniczenie globalnego ocieplenia do  2 °C w perspektywie roku 2020 i dalszej” wyjaśniono, że w kon­ tekście planowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku wę­ gla (CCS) jest technologią pomostową, która przyczyni się do złagodzenia zmian klimatu. Proces ten polega na wy­ chwytywaniu dwutlenku węgla (CO2) z instalacji przemy­ słowych, jego transporcie na składowisko i zatłoczeniu do odpowiedniej podziemnej formacji geologicznej w  celu stałego składowania. Technologia ta nie powinna służyć jako zachęta do zwiększenia udziału elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi. Jej rozwój nie powinien prowadzić do zmniejszenia wysiłków na rzecz wsparcia polityk oszczędzania energii, energii ze źródeł odnawialnych oraz innych bezpiecznych  i  zrównoważonych technologii niskoemisyjnych, zarówno w  odniesieniu do badań, jak i finansów.

(5)

(2)

Wstępne szacunki przeprowadzone z myślą o ocenie wpły­ wu dyrektywy, o których mowa w ocenie wpływu przygo­ towanej przez Komisję, wskazują, że do roku 2020 można by zmagazynować siedem milionów ton CO2, a  do ro­ ku  2030–160 milionów ton, zakładając, że do  2020  r. emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o 20 % i że CCS będzie otrzymywać prywatne, krajowe  i  wspólnotowe wsparcie oraz że okaże się technologią bezpieczną dla śro­ dowiska. Emisje CO2, których uniknie się w 2030 r., mogą wynosić około  15 % ogólnej wielkości ograniczeń emisji wymaganych w Unii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 114 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 136 z 20095.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L140 - 88 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (1)

 • Dz. U. L140 - 63 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (1)

 • Dz. U. L140 - 16 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.