Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 136

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 136

Strona 1 z 14
L 140/136

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY NR  2009/406/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w  celu realizacji do roku  2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjed­ noczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która zo­ stała zatwierdzona w  imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE (3), jest osiągnięcie stabilizacji stę­ żeń gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegłby groźnej ingerencji antropogenicznej w system klimatyczny.

przemysłowej, co oznacza, że do  2050  r. należy zmniej­ szyć emisje gazów cieplarnianych na świecie przynajmniej o 50 % w stosunku do poziomów z roku 1990. Emisje ga­ zów cieplarnianych we Wspólnocie objęte niniejszą decy­ zją powinny być dalej obniżane po roku 2020 w ramach starań Wspólnoty o wniesienie swojego wkładu w realiza­ cję tego celu redukcji światowych emisji. Kraje rozwinięte, w tym państwa członkowskie UE, powinny nadal przewo­ dzić tej inicjatywie, zobowiązując się do łącznego zmniej­ szenia emisji gazów cieplarnianych do  2020  r. o  30 % w stosunku do 1990 r. Działania te powinny mieć również na celu wspólne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do  2050  r. o  60–80 % w  stosunku do  1990  r. Do osiąg­ nięcia takiego stopnia redukcji emisji powinny przyczynić się wszystkie gałęzie gospodarki, w tym międzynarodowy transport morski  i  lotniczy. Lotnictwo przyczynia się do redukcji poprzez jego włączenie do systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (zwanego dalej „systemem wspólnotowym”). W przypadku gdy pań­ stwa członkowskie nie zatwierdzą żadnego porozumienia międzynarodowego w  ramach Międzynarodowej Organi­ zacji Morskiej, którego cele redukcji emisji obejmują emi­ sje pochodzące z  międzynarodowego transportu morskiego lub Wspólnota do dnia 31 grudnia 2011 r. nie zatwierdzi żadnego takiego porozumienia w  ramach UNFCCC, Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczą­ cy włączenia emisji pochodzących z  międzynarodowego transportu morskiego do zobowiązania Wspólnoty doty­ czącego redukcji tak, aby proponowany akt prawny wszedł w życie do 2013 r. Wniosek taki powinien minimalizować wszelkie negatywne skutki dla konkurencyjności Wspól­ noty, uwzględniając jednocześnie potencjalne korzyści środowiskowe.

(2)

Według opinii Wspólnoty, ostatnio wyrażonej w szczegól­ ności na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2007 r., aby realizacja tego celu była możliwa, średni wzrost tem­ peratury powierzchni ziemi w  skali światowej nie powi­ nien przekroczyć 2 °C w stosunku do okresu sprzed epoki

(3)

(1)  Dz.U. C 27 z 3.2.2009, s. 71. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. (3)  Dz.U. L 33 z 7.2.1994, s. 11.

Ponadto, aby zrealizować ten cel, Rada Europejska na po­ siedzeniu w marcu 2007 r. w Brukseli wyraziła swoje po­ parcie dla wspólnotowego celu redukcji do  2020  r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 136 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 114 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (1)

 • Dz. U. L140 - 88 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (1)

 • Dz. U. L140 - 63 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (1)

 • Dz. U. L140 - 16 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.