Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 16

Strona 1 z 54
L 140/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY 2009/28/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca  i  w  następstwie uchylająca dyrektywy  2001/77/WE oraz  2003/30/WE

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w  szczególności jego art.  175 ust.  1 oraz art.  95 w  związku z art. 17, 18 i 19 niniejszej dyrektywy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


od importu ropy w sektorze transportu, w którym problem bezpieczeństwa dostaw energii jest najdotkliwszy  i  ma wpływ na rynek paliw w tym sektorze.

(3)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kontrola zużycia energii w Europie oraz zwiększone stoso­ wanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z  oszczędnoś­ cią energii  i  zwiększoną efektywnością energetyczną stanowią istotne elementy pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych  i  spełnienia postano­ wień Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Organiza­ cji Narodów Zjednoczonych w  sprawie zmian klimatu, a  także do wywiązania się z  innych wspólnoto­ wych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykraczających poza rok  2012. Elementy te mają również duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania roz­ woju technologicznego  i  innowacji, a  także dla tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalne­ go, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych. W szczególności zwiększające się udoskonalenia technolo­ giczne, zachęty do korzystania z transportu publicznego i je­ go rozwoju, stosowanie technologii energooszczędnych oraz stosowanie energii ze źródeł odnawialnych w transpor­ cie należą do jednych z najskuteczniejszych narzędzi, dzię­ ki którym Wspólnota może zmniejszyć swoje uzależnienie

Szanse osiągnięcia wzrostu gospodarczego dzięki innowa­ cjom  i  zrównoważonej konkurencyjnej polityce energe­ tycznej zostały uznane. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych lub regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ważne są moż­ liwości rozwoju  i  zatrudnienia, jakie stwarzają w  pań­ stwach członkowskich regionalne  i  lokalne inwestycje w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie powin­ ny wspierać krajowe i regionalne środki na rzecz rozwoju w  tych dziedzinach, promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odna­ wialnych pomiędzy lokalnymi  i  regionalnymi inicjatywa­ mi rozwojowymi, a  także propagować korzystanie z finansowania strukturalnego w tym obszarze. Przy podejmowaniu decyzji o  sprzyjaniu rozwojowi ryn­ ku odnawialnych źródeł energii należy wziąć pod uwagę jego pozytywny wpływ na szanse rozwoju regionalne­ go i lokalnego, na poszerzenie perspektyw wywozu, spój­ ność społeczną  i  możliwości zatrudnienia, szczególnie w przypadku MŚP, jak również niezależnych producentów energii. Aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmniejszyć jej zależność od importu energii, powin­ no się ściśle powiązać rozwój energii ze źródeł odnawial­ nych ze wzrostem wydajności energetycznej. Odpowiednim jest wspieranie fazy demonstracji i komer­ cjalizacji zdecentralizowanych technologii w zakresie ener­ gii odnawialnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 136 z 20095.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L140 - 114 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (1)

 • Dz. U. L140 - 88 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (1)

 • Dz. U. L140 - 63 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.