Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 63

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (1)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 63

Strona 1 z 33
5.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/63

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/29/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. zmieniająca dyrektywę  2003/87/WE w  celu usprawnienia  i  rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust.1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa  2003/87/WE Parlamentu Europejskiego  i  Ra­ dy (4) ustanowiła wspólnotowy system handlu uprawnie­ niami do emisji gazów cieplarnianych (system  wspólnotowy) w  celu wspierania redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób ekonomicznie i kosztowo efektywny. Ostatecznym celem Ramowej konwencji Narodów Zjed­ noczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która zo­ stała zatwierdzona w  imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE (5), jest osiągnięcie stabilizacji stę­ żeń gazów cieplarnianych w powietrzu na poziomie, który zapobiegłby groźnej ingerencji antropogenicznej w system klimatyczny. Aby osiągnąć ten cel, wzrost średniej rocznej temperatury na powierzchni ziemi w  skali światowej nie powinien przekroczyć  2 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Ostatnie sprawozdanie z oceny przy­ gotowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) pokazuje, że aby osiągnąć ten cel, rok 2020 musi być ostatnim rokiem wzrostu emisji gazów cieplar­ nianych w skali światowej. Oznacza to konieczność zwięk­ szenia wysiłków ze strony Wspólnoty, szybkiego włączenia krajów rozwiniętych w  proces redukcji emisji, a także zachęcenia do udziału w nim krajów rozwijających się. W marcu  2007  r. Rada Europejska zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. łącznych emisji gazów cieplarnia­ nych we Wspólnocie o  co najmniej  20 % poniżej pozio­ mów z 1990 r. oraz o 30 %, pod warunkiem że inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnej redukcji

(4)

emisji, a bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwi­ jające się wniosą odpowiedni wkład stosownie do swoich zadań  i  do możliwości każdego z  nich. Do roku  2050 światowe emisje gazów cieplarnianych powinny zostać zmniejszone o  co najmniej  50 % poniżej ich poziomów z  1990  r. Do osiągnięcia takiego stopnia redukcji emisji powinny przyczyniać się wszystkie sektory gospodarki, w tym międzynarodowy transport morski i lotnictwo. Lot­ nictwo przyczynia się do tej redukcji poprzez jego włącze­ nie do systemu wspólnotowego. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2011 r. państwa członkowskie nie zatwierdzą żadnego porozumienia międzynarodowego w  ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, którego cele obej­ mą redukcję emisji pochodzących z  międzynarodowego transportu morskiego, lub Wspólnota nie zatwierdzi żad­ nego takiego porozumienia w  ramach UNFCCC, Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący włączenia zgod­ nie ze zharmonizowanymi warunkami emisji pochodzą­ cych z  międzynarodowego transportu morskiego do zobowiązania Wspólnoty dotyczącego redukcji, tak aby proponowany akt prawny wszedł w  życie do  2013  r. Wniosek taki powinien minimalizować wszelkie negatyw­ ne skutki dla konkurencyjności Wspólnoty, uwzględniając jednocześnie potencjalne korzyści środowiskowe. W swojej rezolucji z  dnia 31  stycznia  2008  r. dotyczącej wyników konferencji w sprawie zmian klimatu, która od­ była się na Bali (COP 13 i COP/MOP 3) (6), Parlament Eu­ ropejski przypomniał swoje stanowisko, zgodnie z którym państwa uprzemysłowione powinny zobowiązać się do re­ dukcji swoich emisji gazów cieplarnianych o  co naj­ mniej  30 % do  2020  r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 136 z 20095.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L140 - 114 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (1)

 • Dz. U. L140 - 88 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (1)

 • Dz. U. L140 - 16 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.