Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 88

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (1)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 88

Strona 1 z 28
L 140/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/30/WE z dnia 23  kwietnia  2009  r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania  i  ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady  1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę  93/12/EWG


(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 i art. 175 ust. 1 w odniesieniu do ar­ t. 1 ust. 5 i art. 2 niniejszej dyrektywy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(4)

Na mocy protokołu z Kioto Wspólnota zobowiązała się do spełnienia docelowych norm emisji gazów cieplarnianych na lata  2008–2012. Wspólnota zobowiązała się również do  2020  r. zredukować o  30 % emisje gazów cieplarnia­ nych w ramach globalnego porozumienia oraz o 20 % jed­ nostronnie. Wszystkie sektory gospodarki będą zobowiązane do wysiłku na rzecz osiągnięcia tych celów. Jeden z aspektów emisji gazów cieplarnianych pochodzą­ cych z  transportu znalazł rozwiązanie w  polityce Wspól­ noty dotyczącej emisji CO2 przez samochody osobowe. Paliwa stosowane w transporcie odpowiadają za znaczącą część łącznych emisji gazów cieplarnianych w państwach Wspólnoty. Monitorowanie  i  ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w  cyklu życia paliw może pomóc Wspól­ nocie w osiągnięciu celów dotyczących ograniczenia emi­ sji gazów cieplarnianych przez dekarbonizację paliw transportowych. Wspólnota przyjęła przepisy ograniczające emisję substan­ cji zanieczyszczających przez lekkie i ciężkie pojazdy dro­ gowe. Specyfikacja paliw jest jednym z  czynników wpływających na zdolność Wspólnoty do spełnienia ta­ kich norm emisji. Odstępstwa od maksymalnej prężności par benzyny w  okresie letnim powinny być ograniczone do tych pań­ stw członkowskich, w  których występują niskie tempera­ tury otoczenia w  okresie letnim. Zasadne jest zatem sprecyzowanie, w stosunku do których państw członkow­ skich odstępstwo powinno być dozwolone. Są to zasadni­ czo państwa członkowskie, w których średnia temperatura dla większości ich terytorium jest niższa niż  12 °C przez co najmniej 2 spośród 3 miesięcy: czerwca, lipca i sierpnia. Dyrektywa  97/68/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 16  grudnia  1997  r. w  sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do środ­ ków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych  i  pyłowych z  silników spalinowych montowa­ nych w maszynach jezdnych nieporuszających się po dro­ gach (6) określa limity emisji dla silników maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach. Maszyny takie wymaga­ ją stosowania paliw, które zapewniałyby poprawną pracę zamontowanych w nich silników. Spalanie paliw stosowanych w transporcie drogowym od­ powiada za około  20 % emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w  cyklu życia tych paliw. Cel ten można osiągnąć na kilka sposobów. Mając na uwadze dążenie Wspólnoty do dalszego ograni­ czania emisji gazów cieplarnianych oraz znaczący udział

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa  98/70/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 13  października  1998  r. odnosząca się do jakości benzyny  i  olejów napędowych (3) ustanawia minimalne wymogi specyfikacji dla benzyny  i  olejów napędowych wykorzystywanych w transporcie drogowym i maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach z przyczyn wy­ nikających z troski o zdrowie czy środowisko.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 140 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 136 z 20095.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L140 - 114 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (1)

 • Dz. U. L140 - 63 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (1)

 • Dz. U. L140 - 16 z 20095.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.