Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 142 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 142 POZ 1

Strona 1 z 4
6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


w ten sposób ważny wkład w zapewnienie ochrony pasz­ portów i dokumentów podróży przed bezprawnym użyciem.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a),

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 przewiduje ogólny obowiązek pobierania odcisków palców, które będą gromadzone w bezstykowym układzie scalonym w paszporcie lub w dokumencie podróży. Doświadczenie na podstawie testów wykazało jednak, że niezbędne są wyjątki od wspomnianego obowiązku. W trakcie projektów pilotażowych w niektórych państwach człon­ kowskich okazało się, że jakość odcisków palców dzieci poniżej szóstego roku życia wydawała się nie być wystar­ czająca do weryfikacji tożsamości „one-to-one”. Ponadto odciski te podlegają znaczącym zmianom, które utrud­ niają kontrolę podczas całego okresu ważności paszportu lub dokumentu podróży.

(1)

Na szczycie Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. potwierdzono potrzebę spójnego podejścia w UE w dziedzinie identyfikatorów i danych biometrycznych w dokumentach obywateli krajów trze­ cich, w paszportach obywateli UE oraz w systemach informatycznych (VIS i SIS II).

(4)

(2)

W tym kontekście Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycz­ nych w paszportach i dokumentach podróży wydawa­ nych przez państwa członkowskie (2), które stanowi ważny krok w kierunku stosowania nowych elementów, które w większym stopniu zabezpieczają paszporty i dokumenty podróży oraz w bardziej wiarygodny sposób ustalają związek między posiadaczem a jego paszportem lub dokumentem podróży, dostarczając

Harmonizacja wyjątków od obowiązku pobierania odcisków palców ma istotne znaczenie w celu zacho­ wania wspólnych norm bezpieczeństwa i w celu upro­ szczenia kontroli granicznych. Zarówno ze względów prawnych, jak również ze względów bezpieczeństwa nie powinno się pozostawiać prawodawstwu krajowemu kwestii określenia wyjątków od obowiązku pobierania odcisków palców w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.

(5)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. (2) Dz.U. L 385 z 29.12.2004, s. 1.

Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 wymaga groma­ dzenia danych biometrycznych i przechowywania ich na nośniku pamięci paszportów i dokumentów podróży w celu wydawania tych dokumentów. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego wykorzystywania lub przechowywania takich danych zgodnie z przepisami krajowymi państw członkowskich. Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 nie wprowadza podstawy prawnej dla tworzenia lub utrzymywania baz danych dla przechowy­ wania tych danych w państwach członkowskich, co jest kwestią należącą wyłącznie do prawa krajowego.

L 142/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(6)

Ponadto jako dodatkowy środek bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia dodatkowej ochrony dzieci należy wprowadzić zasadę „jedna osoba – jeden paszport”. Zastosowanie tej zasady zalecane jest również przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz zapewnia, że paszport i identyfikatory biometryczne są związane wyłącznie z osobą posługującą się paszportem. Posiadanie własnego paszportu przez każdą osobę zapewnia większy poziom bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 142 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.